Thông tin truyên truyền

Một gốc nhìn của đảo Cồn Cỏ- Ảnh ST

Thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại một chi bộ

 •   22/12/2022 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn là một tổ chức đảng được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 10/8/2015 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tách các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở với nhiệm vụ chính trị được giao là lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Anh minh hoa

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá về công tác cán bộ

 •   16/12/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là công việc hệ trọng, khó khăn, phức tạp và đặc biệt nhạy cảm, liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người, kết quả của nó trực tiếp quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, đến vận mệnh của Đảng và đất nước. Nếu quá trình thực hiện không đảm bảo quy định, giải quyết các vấn đề không khéo léo, không thấu tình đạt lý thì dễ nảy sinh tiêu cực và dẫn đến tình trạng suy thoái, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên.
Hinh anh minh hoa

Tuổi trẻ tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   09/12/2022 01:33:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Từ khi thành lập cho đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và luôn được đặt lên hàng đầu. Tuỳ từng thời kỳ lịch sử, dựa vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để Đảng ta tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ này.
Anh minh hoa

Tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

 •   02/12/2022 01:36:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

 •   23/11/2022 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ghép ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: CTV

Trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

 •   31/10/2022 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc nội dung và có phương thức, hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay, trong đó trách nhiệm chính là của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.
Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.

 •   30/09/2022 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ở các thời kỳ mà chúng thực hiện là không thay đổi. Nhưng do những đặc điểm mới của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hiện nay nên các phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá của chúng có nhiều thay đổi, tinh vi, phức tạp hơn ở mọi lúc, mọi nơi…
Hình ảnh những ngày Tháng Tám lịch sử ở Hà Nội... (Ảnh: hochiminh.vn)

Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới!

 •   21/08/2022 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.​
Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: H.V.A

Làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc

 •   04/08/2022 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn ban hành nhiều chủ trương, chính sách, dành ưu tiên phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Các chính sách dân tộc hiện nay khá đầy đủ, toàn diện, đa lĩnh vực và phủ kín các địa bàn đã thúc đẩy nhanh sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương

 •   31/07/2022 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, công tác dân vận và công tác văn phòng cấp uỷ, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, tạo nên sức mạnh tinh thần vật chất to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Các cơ quan thông tin đại chúng luôn tuyền truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch - Ảnh: H.V.A​

Cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội

 •   26/07/2022 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã xác định. Vì vậy, một vấn đề từ lâu và dần trở thành quy luật trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đó là mỗi khi tình hình chính trị khu vực và thế giới có sự biến động phức tạp thì các thế lực thù địch, phản động, chống đối tung ra những luận điệu phản tuyên truyền… nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Chiêu bài đó đã và đang được chúng sử dụng khi những căng thẳng leo thang xoay quanh quan hệ giữa Nga và Ukraine mà điểm nút là khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (ngày 24/2/2022).
Nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất - Ảnh: H.V.A

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân

 •   17/07/2022 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Với tư cách là cầu nối giữa quần chúng nông dân với Đảng, tổ chức hội nông dân và mỗi cán bộ, hội viên, nông dân là đội ngũ chủ lực của cách mạng, là trụ cột của chính quyền ở nông thôn, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

THỰC HIỆNTRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GẮN VỚI TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 •   06/07/2022 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, xuyên suốt của mỗi ngành, mỗi cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với trách nhiệm nêu gương là một giải pháp quan trọng nhằm góp phần vào giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chung kết liên hoan các câu lạc bộ lý luận trẻ - Ảnh: T.A

Câu lạc bộ lý luận trẻ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   01/07/2022 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
Câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ là mô hình mới, sáng tạo, được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ này khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”.
Tuyên truyền, phổ biến về Luật Điện lực - Ảnh: CTV

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   24/06/2022 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Internet ngày nay đã phát triển nhanh vượt bậc. Cùng với đó, sự bùng nổ của kết nối dữ liệu vạn vật, điện thoại thông minh ra đời và sự xuất hiện của mạng xã hội đã tác động đến nhiều mặt của đời sống con người. Không gian mạng chứa đựng lượng thông tin khổng lồ mà không được xác thực, kiểm chứng, đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội đã có nhiều tài khoản ảo, thông tin rác. Vì vậy, các thế lực thù địch, các phần tử phản động thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước. Trước thực tế này, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

 •   23/06/2022 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Học tập lý luận chính trị là công việc quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm góp phần trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn.
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

 •   01/06/2022 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đạt được những kết quả đó, Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW). Để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/ TW, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

 •   30/05/2022 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 1374
 •   Phản hồi: 0
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Để tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả, Đảng ta đã thông qua nhiều hình thức, phương pháp hoạt động cụ thể, phong phú, sinh động, trong đó tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng ta hết sức chú trọng. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng là giải pháp rất quan trọng góp phần đưa chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là một vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   20/05/2022 01:18:00 AM
 •   Đã xem: 983
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 11/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, theo đó nội dung trọng tâm mà cấp ủy đảng các cấp trong toàn tỉnh cần thực hiện như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây