Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng

Thứ bảy - 25/09/2021 16:59 1.898 0
Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đó, Đảng đã ra nhiều chỉ thị nêu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên. Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 21/01/2002 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”.

Đặc biệt, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng đúng mức chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua Tỉnh ủy Quảng Trị luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn với lực lượng chủ yếu là thanh niên, nông dân, công nhân, học sinh, người dân tộc thiểu số, từng bước tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Để công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên đạt hiệu quả, các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, chi bộ mình và đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Đảng. Nhờ vậy, trung bình mỗi năm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quảng Trị kết nạp được 1.989 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (1.400 - 1.500 đảng viên/năm), trong đó có 3.498 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 415 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 129 đảng viên là người có đạo. Chất lượng đảng viên nói chung đã từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ chuyên môn, đảng viên mới có trình độ đại học và trên đại học tăng lên hàng năm.

Tuy nhiên, trước tình hình thực tế những năm gần đây, khi nguồn quần chúng kết nạp vào Đảng gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, trong khi đó, Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng đúng mức chất lượng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực sự chú trọng chất lượng, nhưng đồng thời phải nâng cao chất lượng, nhằm kết nạp những đảng viên đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đăt ra, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Từ thực tế trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu trong toàn nhiệm kỳ là 7.500 đảng viên bình quân hàng năm kết nạp khoảng 1.500 đảng viên. Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình của đảng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa số lượng và chất lượng, giữa công tác phát triển đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt, ngày 07/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU “Về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới” nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Vì vậy, trong thời gian tới, để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, đồng thời xuất phát từ yêu cầu về chú trong chất lượng, nhưng phải đi đôi với nâng cao chất lượng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên, xác định đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển Đảng. Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở cấp mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển đảng viên; đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các chi bộ chưa quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với các doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, làm ăn xa, khai thác thủy sản trên biển được sinh hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp được theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển Đảng; tạo điều kiện về thủ tục cho đảng viên khi xuất khẩu lao động và có chính sách thu hút đảng viên xuất khẩu lao động trở về địa phương. Quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là trưởng thôn, khóm, bản, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng, phó các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên vào Đảng, đi đôi với việc chú trọng lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng thôn, khóm, bản, tổ trưởng tổ dân phố, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư. Chú trọng tạo nguồn đối với các đối tượng là bí thư chi đoàn, lãnh đạo các chi hội đoàn thể, bộ đội xuất ngũ, y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp Đảng. 

Bên cạnh đó, cần thực hiện chặt chẽ, đúng quy định quy trình, thủ tục kết nạp người vào Đảng, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết, thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng.

Cùng với việc kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đảm bảo về đối tượng, tiêu chí, quy trình theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/04/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng viên là "tế bào" cấu thành tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Tân Linh

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây