Chức năng nhiệm vụ

*Vị trí, Chức năng:
Quy định số 294-QĐ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh” quy định:
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hội cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, …có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.
*Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
+ Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan, các doanh nghiệp thuộc khối về những cơ chế, chính sách, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
+ Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở; lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.
- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
+ Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối và đảng viên trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối.
+ Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
+ Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; tính kỷ luật, ngăn ngừa, cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:
+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
+ Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.
+ Bồi dưỡng cấp ủy viên, chăm lo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
- Lãnh đạo công tác cán bộ:
+ Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.
+ Khi có yêu cầu, Đảng ủy Khối tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác và sinh hoạt trong Đảng bộ Khối theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.
+ Tham gia với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các hội cấp tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.
+ Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý.
- Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:
+ Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.
+ Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội:
+ Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
+ Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp thuộc Khối.
- Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
+ Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trun ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
+ Lãnh đạo và thực hiên công tác rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với các chức danh cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây