Thông tin truyên truyền

Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị hiện nay

Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị hiện nay

 •   15/05/2023 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi... Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975

 •   19/04/2023 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Gần nửa thế kỷ, kể từ 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta đã toàn thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông ta liền một dải! Cả nước hân hoan mừng chiến thắng - một cột mốc vinh quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
xaydungDang

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua

 •   10/04/2023 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 885
 •   Phản hồi: 0
Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 14 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 01 đảng bộ khối, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang); 496 tổ chức cơ sở đảng (256 đảng bộ cơ sở, 239 chi bộ cơ sở); 19 đảng bộ bộ phận và 2.206 chi bộ trực thuộc với 48.694 đảng viên (chiếm 7,22% dân số), trong đó: Đảng viên nữ: 19.151, chiếm 39,09%; đảng viên dự bị: 1.469, chiếm 3,0%; đảng viên là người dân tộc thiểu số: 3.781, chiếm 7,72%; đảng viên là người theo tôn giáo: 140, chiếm 0,29%; đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 9.471, chiếm 19,33%; đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân: 101, chiếm 0,21%; đảng viên làm các ngành nông, lâm, ngư nghiệp 8.286, chiếm 16,92%; đảng viên là học sinh: 02, chiếm 0,004%; đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng 3.475, chiếm 7,095; tuổi đời bình quân của đảng viên: 45,72 tuổi.
Yêu cầu đối với việc xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Yêu cầu đối với việc xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   13/03/2023 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", là bộ phận cốt yếu của cuộc đấu tranh tư tưởng, có tác động to lớn đến sự ổn định và phát triển của chế độ xã hội. Đảng ta luôn khẳng định đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp thiết, giúp chúng ta khẳng định quan điểm, lập trường và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, để đất nước ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba đã gắn liền với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại và những chiến công hiển hách

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba đã gắn liền với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại và những chiến công hiển hách

 •   02/03/2023 12:18:00 AM
 •   Đã xem: 1043
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 01/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình.
“Đề cương về văn hóa Việt Nam”năm 1943 – ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới

“Đề cương về văn hóa Việt Nam”năm 1943 – ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới

 •   02/03/2023 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Có thể nói, nền văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ là một trong những trang rực rỡ nhất trong lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà và nó đã trở thành vũ khí sắc bén giúp một dân tộc nhỏ bé chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Khơi nguồn, mở lối cho nền văn nghệ đó chính là “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh khởi thảo năm 1943, trong hoàn cảnh Đảng vẫn còn hoạt động bí mật, đang làm công tác vận động cách mạng.
Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

 •   16/02/2023 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
Báo, tạp chí của Đảng là phương tiện quan trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là kênh thông tin để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mặt khác, báo chí của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, phản ánh kịp thời mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu lên các giải pháp phù hợp giải quyết. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và sự phát triển KT-XH.
Cán bộ, đảng viên thường xuyên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Ảnh: LỆ NHƯ

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cơ quan, doanh nghiệp

 •   02/02/2023 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc với 5.047 đảng viên. Đảng bộ Khối lãnh đạo các TCCS trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/01/2023 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị có đường biên giới đất liền dài 187,864 km tiếp giáp với hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan (Lào) với 67 vị trí/73 mốc quốc giới. Quảng Trị là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có 02 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay thuận lợi cho việc kết nối trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các cảng biển Việt Nam với các tỉnh Nam Lào trù phú, giàu tài nguyên và tiềm năng phát triển.
Một gốc nhìn của đảo Cồn Cỏ- Ảnh ST

Thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại một chi bộ

 •   22/12/2022 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 1810
 •   Phản hồi: 0
Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn là một tổ chức đảng được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 10/8/2015 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tách các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở với nhiệm vụ chính trị được giao là lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Anh minh hoa

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá về công tác cán bộ

 •   16/12/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 1246
 •   Phản hồi: 0
Công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là công việc hệ trọng, khó khăn, phức tạp và đặc biệt nhạy cảm, liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người, kết quả của nó trực tiếp quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, đến vận mệnh của Đảng và đất nước. Nếu quá trình thực hiện không đảm bảo quy định, giải quyết các vấn đề không khéo léo, không thấu tình đạt lý thì dễ nảy sinh tiêu cực và dẫn đến tình trạng suy thoái, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên.
Hinh anh minh hoa

Tuổi trẻ tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   09/12/2022 01:33:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Từ khi thành lập cho đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và luôn được đặt lên hàng đầu. Tuỳ từng thời kỳ lịch sử, dựa vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để Đảng ta tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ này.
Anh minh hoa

Tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

 •   02/12/2022 01:36:00 AM
 •   Đã xem: 1401
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

 •   23/11/2022 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ghép ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: CTV

Trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

 •   31/10/2022 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 1405
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc nội dung và có phương thức, hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay, trong đó trách nhiệm chính là của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.
Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.

 •   30/09/2022 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 1402
 •   Phản hồi: 0
Mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ở các thời kỳ mà chúng thực hiện là không thay đổi. Nhưng do những đặc điểm mới của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hiện nay nên các phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá của chúng có nhiều thay đổi, tinh vi, phức tạp hơn ở mọi lúc, mọi nơi…
Hình ảnh những ngày Tháng Tám lịch sử ở Hà Nội... (Ảnh: hochiminh.vn)

Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới!

 •   21/08/2022 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 1147
 •   Phản hồi: 0
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.​
Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: H.V.A

Làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc

 •   04/08/2022 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn ban hành nhiều chủ trương, chính sách, dành ưu tiên phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Các chính sách dân tộc hiện nay khá đầy đủ, toàn diện, đa lĩnh vực và phủ kín các địa bàn đã thúc đẩy nhanh sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây