PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ tư - 28/07/2021 22:35 748 0
Cách đây tròn 91 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định chọn ngày 01/8 hàng năm là Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Trong suốt 91 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động.

Bám rễ vào mạch nguồn cuộc sống, ngành Tuyên giáo đã ghi đậm dấu ấn trên những trang vàng của Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Từ sau ngày tỉnh nhà được tái lập, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, ngành Tuyên giáo đã sớm làm chủ trận địa tư tưởng, từng bước đổi mới phương pháp công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, bám sát “hơi thở” cuộc sống để dự báo, định hướng; hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn.

Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản và quản lý lễ hội được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đạt được những kết quả quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo Bác và tự nêu gương trước để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19 và một số tình hình khó khăn, bất lợi trong nước, trong tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Thường xuyên định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…. Chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác tuyên giáo của tỉnh đảm bảo toàn diện, kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo tính kịp thời, phù hợp.

Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án về “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên” với nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường ứng dụng trực tuyến trong học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đổi mới trong viết bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm ngay tại hội trường; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt, qua đó, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, các cấp ủy đảng và đảng viên đánh giá cao.

Trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh làm tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Chú trọng việc tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ phóng viên thường trú tham gia công tác tuyên truyền và định hướng dư luận.

Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì, vận hành hiệu quả các trang Facebook với hàng chục ngàn thành viên tham gia, cùng một số nhóm Zalo, Mocha. Các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đều thiết lập và duy trì tốt hoạt động của các trang, nhóm Faceboook, Zalo dưới sự theo dõi, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện, qua đó đã, chủ động, kịp thời chia sẻ rộng rãi các thông tin chính thống, định hướng dư luận trên Internet và mạng xã hội.

Trước yêu cầu mới đặt ra với ngành Tuyên giáo là “Dự báo chính xác, kịp thời diễn biến tình hình để chủ động đối phó trong mọi tình huống”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm nghiên cứu, triển khai thành công phương pháp điều tra dư luận xã hội thông qua Internet với nhiều điểm nổi trội như trong thời gian ngắn có thể tiếp cận được số lượng mẫu lớn; có thể tiến hành điều tra và có kết quả điều tra, rất phù hợp các cuộc điều tra nhanh phục vụ công tác dự báo, chỉ đạo về một vấn đề cụ thể, đặc biệt là phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh đó, Công tác dư luận xã hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò cung cấp thông tin của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận.

Trong công tác Khoa giáo, đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực khoa giáo; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ; đồng thời, ban hành các văn bản định hướng, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác khoa giáo theo chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời các văn bản định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, ngành tuyên giáo tỉnh nhà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, Tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác tư tưởng, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Hai là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ động đi trước trong việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Ba là, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai có hiệu quả 6 nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp thực hiện hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bốn là, Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Nghiên cứu đổi mới hoạt động họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ và kịp thời hơn nhất là đội ngũ phóng viên thường trú về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, các thông tin báo chí quan tâm.

Năm là, Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng- văn hóa; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Tham mưu BTV cấp uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo và tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo.

Phải khẳng định rằng, 91 năm qua, một chặng đường đầy chông gai, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang của ngành Tuyên giáo Quảng Trị, những thành công hôm nay của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị luôn có sự đóng góp, cống hiến của các cá nhân, tập thể trong ngành Tuyên giáo. Bước vào thời kì mới, trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ Tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, vững vàng trên mặt trận mới; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tác giả bài viết: Võ Thái Phong-Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây