35 NĂM THỰC HIỆN BIÊN SOẠN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ

Thứ tư - 08/05/2024 01:55 23 0
Trong điều kiện khó khăn của những ngày đầu tỉnh Quảng Trị được lập lại (1/7/1989), từ năm 1989 đến tháng 9/1993, tài liệu sinh hoạt chi bộ (SHCB) do Trung ương biên soạn được đánh máy sao gửi về các TCCS đảng phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thực hiện chủ trương mở rộng thông tin, đổi mới công tác tư tưởng của Đảng, tháng 10/1993, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập Ban Biên tập, phân công cán bộ làm công tác biên tập, biên soạn, phát hành “Thông báo nội bộ” - tên gọi ban đầu của tài liệu SHCB. Nội dung của “Thông báo nội bộ” gồm 3 phần: tin thế giới, trong nước, trong tỉnh; được in thành 8 trang rời, khổ 19 cm x 29 cm, phát hành mỗi tháng một số với số lượng 1.000 bản/tháng. Đến tháng 12/1995, “Thông báo nội bộ” được cải tiến và in thành cuốn, khổ 13 cm x 19 cm. Từ đó đến nay, tài liệu phục vụ SHCB không ngừng được cải tiến cả về nội dung, hình thức, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.
Buổi sinh hoạt diễn đàn tại chi bộ hành chính- Tiếp dân- Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. ảnh Tư liệu  
Buổi sinh hoạt diễn đàn tại chi bộ hành chính- Tiếp dân- Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. ảnh Tư liệu  
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của  Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo nâng cao chất lượng thông tin, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ sở, phục vụ tốt hơn sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Từ số 171 (tháng 4/2009) tên tài liệu được đổi thành “Tài liệu sinh hoạt chi bộ”, nội dung bao gồm: phần mở đầu, phần tin trong tỉnh, tin trong nước, tin thế giới, văn bản mới và phần tham khảo - trao đổi - góp ý. Số lượng phát hành cũng tăng theo thời gian: năm 1996 là 1.600 bản/tháng; năm 2000 là 2.600 bản/tháng, năm 2016 là 3.600 bản/tháng.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư khóa XII tại Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 5/4/2018 về xây dựng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị trên cơ sở tích hợp, giảm đầu mối các ấn phẩm nội bộ của các ban đảng Tỉnh ủy, xây dựng Bản tin chung để thực hiện chức năng cung cấp thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng; sử dụng làm tài liệu SHCB hàng tháng trong toàn Đảng bộ tỉnh, từ tháng 6/2018, Bản tin Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy đảm trách thực hiện, đến nay đã phát hành được 70 số, 5.000 bản/tháng đến tận các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh. Bản tin có dung lượng bình quân 40 - 45 trang mỗi số, được xây dựng, biên soạn và cơ cấu trên các chuyên mục chính: (1) Tin hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; (2) Tình hình kinh tế-xã hội trong tỉnh hàng tháng; (3) Thông tin chuyên đề, tuyên truyền; (4) Nghiên cứu- trao đổi nghiệp vụ; (5) Thông tin trong nước, thế giới; (6) Văn bản mới.  Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của từng số, Bản tin còn đăng tải một số nội dung khác như phát biểu chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo tỉnh, gương sáng đảng viên, các điển hình, mô hình tiên tiến; đăng tải một số hình ảnh tiêu biểu có tính chất thông tin các hoạt động nổi bật của các địa phương, cơ sở trong tỉnh... Toàn bộ nội dung của Bản tin Tỉnh ủy được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, thuận tiện cho việc truy cập nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ tốt hơn cho sinh hoạt chi bộ.
Cùng với các báo, tạp chí, bản tin của Ðảng từ Trung ương đến tỉnh, Thông báo nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ - hay hiện nay là Bản tin Tỉnh ủy là một ấn phẩm có vai trò, tác dụng quan trọng góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần đổi mới nội dung, làm cho buổi sinh hoạt chi bộ phong phú, sinh động hơn, góp phần khắc phục một phần những hạn chế trong tiếp nhận và thụ hưởng thông tin của đảng viên ở cơ sở do không đủ sách báo và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin hiện đại, tài liệu phục vụ SHCB giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin, khắc phục tình trạng bị nhiễu thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở có khả năng nắm bắt đúng bản chất các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra ở địa phương, ngành, ở trong nước và trên thế giới; đồng thời góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều nội dung tuyên truyền về kinh tế - xã hội, chính sách - pháp luật được đăng tải trên tài liệu góp phần tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của các ngành đối với công tác tuyên truyền trong tỉnh, thúc đẩy sự chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. 
Để phát huy hiệu quả tài liệu SHCB, một số chi bộ, trước khi sinh hoạt đã luân chuyển trong các thành viên cấp ủy đọc, kết hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ và những nội dung thông tin chủ yếu tại kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Sau các kỳ sinh hoạt, tài liệu còn được luân chuyển cho các đảng viên của chi bộ đọc và làm công tác tuyên truyền trong Nhân dân. Ngoài việc sử dụng làm nội dung sinh hoạt chi bộ, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là ở khối cơ quan tham mưu cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng tài liệu SHCB làm tài liệu nghiên cứu, nâng cao kiến thức cho bản thân; xem như cẩm nang trong công tác. Qua đó khẳng định tài liệu SHCB đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng. 
Tuy nhiên, cũng nhận thấy một thực tế đó là một số thông tin trong tài liệu chưa đáp ứng tính thời sự, kịp thời; nội dung có lúc còn dàn trải, thiếu các bài viết chuyên sâu theo chuyên đề. Mức độ sử dụng, khai thác tài liệu trong sinh hoạt chi bộ còn khác nhau, chưa đồng đều ở các loại hình chi bộ. Đối với những chi bộ ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đảng viên hưu trí được quan tâm và sử dụng có hiệu quả; đối với chi bộ ở khu vực cơ quan do cán bộ, đảng viên được tiếp cận nhiều nguồn thông tin nên sự quan tâm và sử dụng tài liệu còn mức độ...
Để tài liệu phục vụ SHCB phát huy hiệu quả, thực sự là một kênh thông tin hữu ích đối với tổ chức đảng và đảng viên, thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Tỉnh ủy. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin Tỉnh ủy trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, truy cập thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng; bảo đảm mỗi chi bộ phải có tài liệu sinh hoạt đầy đủ, kịp thời và mỗi đảng viên phải đọc và nghiên cứu Bản tin. Phối hợp, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác các vấn đề trọng tâm cần tập trung quán triệt trong các kỳ sinh hoạt. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Bản tin ở các chi bộ. Phát huy vai trò, tính tích cực của các ban đảng Tỉnh ủy trong việc xây dựng nội dung Bản tin.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Bản tin, đảm bảo nội dung ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với các đối tượng sử dụng. Ban Biên tập Bản tin tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng nội dung, biên tập những tin, bài có tính định hướng chính trị tư tưởng, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, những vấn đề, sự kiện thời sự đang diễn ra ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm.
Tăng cường bài viết cho các chuyên mục, gắn hình ảnh minh họa cho các bài viết để làm sinh động thêm về hình thức của Bản tin. Nghiên cứu bổ sung một số chuyên mục cho phù hợp. Thiết lập mạng lưới cộng tác viên có năng lực. Nghiên cứu rút ngắn hơn nữa thời gian biên soạn, phát hành Bản tin để chuyển về cơ sở sớm hơn, giúp cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có thời gian nghiên cứu, nắm bắt nội dung của thông tin được cung cấp, triển khai có hiệu quả hơn trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, quan tâm cơ chế làm việc, chế độ tạo động lực hoạt động của đội ngũ biên tập biên, thư ký, giúp việc, cộng tác viên. Định kỳ sơ kết đánh giá việc xây dựng, phát hành và sử dụng Bản tin để rút kinh nghiệm, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả tài liệu, xứng đáng là kênh thông tin quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả bài viết: Hằng Nga- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây