ĐỂ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HIỆU QUẢ HƠN Ở CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VÀ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thứ tư - 06/12/2023 01:42 278 0
Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
ĐỂ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HIỆU QUẢ HƠN Ở CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VÀ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Xác định tầm quan và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, thời gian qua, cấp ủy Đảng các cấp đã luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: tổ chức tọa đàm, hội diễn, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 Mỗi cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn cương vị công tác của mình, định kỳ báo cáo để chi bộ cấp ủy nơi công tác, giúp đỡ, giám sát. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách cán bộ của người đảng viên, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. 
Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành và địa phương, nhất là khắc phục được những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và giải quyết kịp thời hơn những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần khắc phục như: công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác chưa thật sự sâu rộng, chưa tạo sức lan tỏa. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên và hiệu quả đạt được chưa cao. Việc nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn chưa rõ nét... Vì vậy, trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp ủy, tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh cần tập trung nghiên cứu thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội căn cứ tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực, linh hoạt và có tính khả thi cao. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể hằng năm. Gắn việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW với Kết luận 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng theo; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm để định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Hai là, cần tiếp tục gắn chặt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Chú trọng phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tập thể, cá nhân có biểu hiện lệch lạc, hình thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Ba là, Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là thực hiện tốt sinh hoạt theo chuyên đề và tổ chức sinh hoạt diễn đàn theo chủ đề năm 2023.

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc- Trường chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây