Nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

Thứ hai - 18/12/2023 01:39 228 0
Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1368- CV/TU ngày 28/11/2023 về “ triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023; Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn 2086- CV/BTCTU, ngày 04/12/2023 hướng dẫn thêm một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14- HD/ĐUK, ngày 29/11/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân năm 2023 để tổ chức thực hiện.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm
Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó, các tổ chức đảng chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, không chạy theo bệnh thành tích. Qua đó, góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối thì cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm, không được kết hợp tổ chức cùng một hội nghị. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. 
Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã đổi mới quy trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng tăng cường, bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên đúng thực chất đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao; ý kiến góp ý còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế.
 Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, cấp uỷ tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, thực chất, hiệu quả. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên cần thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:
Thứ nhất, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; nghiêm túc yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm, xếp loại lại lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu; tập trung củng cố các tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ hai, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cụ thể cho từng chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể; việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bên cạnh đó, cá nhân mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại.
Thứ tư, có biện pháp hiệu quả khắc phục tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng đúng, kịp thời những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị  - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với kết quả hoạt động của tổ chức.

Tác giả bài viết: Ths. Phạm Xuân Ngọc, Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây