ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Thứ ba - 30/11/2021 22:34 681 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, công tác tuyên truyền chính là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tư tưởng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõTăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đặc biệt  Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  Công tác tư tưởng  đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã tích cực, chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được thực hiện lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi báo cáo chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi bộ để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Không chỉ đấu tranh phản bác những thông tin sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng còn tăng cường nắm bắt và xử lý những vụ việc thông qua mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thành lập các trang, nhóm facebook đấu tranh phản bác của các địa phương, đơn vị. Các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các địa phương, đơn vị thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ tin bài trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí, có tác động tích cực đến bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh để định hướng công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị. Trước những vụ việc lớn, phức tạp, nổi cộm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan chức năng rà soát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ đăng tải thông tin sai trái, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, các cấp ủy đều triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước, tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua còn nhiều hạn chế nhất định, đó là: Một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức. Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, chưa thực sự phong phú. Bên cạnh đó, việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm.

Để đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, phải luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và thường xuyên tuyên truyền đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta. Phải kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu; thường xuyên nghe báo cáo tình hình, kết quả và định hướng tuyên truyền.

Thứ hai, mỗi ban ngành, đoàn thể, địa phương phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền; thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đảm bảo tính định hướng, phong phú hấp dẫn. Cần làm tốt công tác lựa chọn thông tin và cập nhật những thông tin mới trong công tác tuyên truyền. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thứ tư, kiện toàn và tăng cường đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại cho đội ngũ tuyên truyền.  Phải luôn chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền. Lựa chọn đội ngũ cán bộ này là những người có khả năng truyền đạt tốt, có ngôn ngữ nói và viết phát triển; có khả năng hoạt động nghệ thuật, năng lực giao tiếp, biết xử lý tài liệu. 

Tác giả bài viết: Hải Nam

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây