Đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ

Thứ tư - 01/12/2021 02:19 1.579 0
Những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn đồng chí ĐỖ THỊ LÝ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xung quanh vấn đề này.
Đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ
- Thưa đồng chí! Ngày 9/8/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị”. Đề nghị đồng chí cho biết mục đích, yêu cầu của nghị quyết?
 
- Những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc thực hiện công tác xây dựng Đảng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cả về hình thức và nội dung, trong đó chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, diễn đàn… Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các TCCSĐ luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp (DN); kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động …
 
Tuy nhiên, một số TCCSĐ hoạt động vẫn còn hạn chế. Duy trì chế độ sinh hoạt chưa đều; chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, diễn đàn chưa cao; có lúc, có nơi chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình chưa nghiêm; trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ còn lúng túng... Từ tình hình đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”.
 
Mục tiêu của nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của các TCCSĐ và đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Thông qua sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; cấp ủy tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, DN.
 
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ là hình thức sinh hoạt đảng được Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị chú trọng tổ chức trong thời gian qua - Ảnh: H.N.K
 
- Được biết Nghị quyết 03-NQ/ ĐUK về“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị” là sự chuẩn bị chu đáo và công phu. Vậy đồng chí cho biết quá trình chuẩn bị và điểm mới của nghị quyết là gì?
 
- Để nghị quyết được ban hành đảm bảo chất lượng, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khảo sát thực trạng sinh hoạt chi bộ của các TCCSĐ để nắm bắt những khó khăn, bất cập và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời chủ động làm việc với một số chi, đảng bộ ở các DN để tiếp nhận những sáng kiến về cách thức tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng nội dung yêu cầu…Từ kết quả khảo sát thực tế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lấy ý kiến trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối và lấy ý kiến tham gia của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhằm tập hợp thông tin, cho ý kiến tham gia một cách đầy đủ hơn về các nội dung, yêu cầu, các chỉ tiêu mà nghị quyết đưa ra sát đúng với thực tiễn và tạo thuận lợi khi tổ chức thực hiện.
 
Bên cạnh đó, nghị quyết đã tiếp thu điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở mục “Củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên”, cụ thể hóa bằng các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn cách thức sinh hoạt chi bộ ở các DN có đông đảng viên, đảng viên làm việc phân tán nhiều nơi theo hướng nghiên cứu, thực hiện thí điểm tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng, sinh hoạt trực tuyến, qua email hoặc thông qua Zalo nhóm nhằm đảm bảo chế độ sinh hoạt chi bộ và quyền lợi của đảng viên; đối với những chi bộ ít đảng viên có thể lồng ghép sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt diễn đàn hoặc chuyên đề... Chính vì vậy, Nghị quyết 03-NQ/ ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là tập hợp trí tuệ tập thể, đúc rút từ thực tế hoạt động của TCCSĐ, là “xương sống” hành động của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nên có giá trị thực tiễn.
 
- Vậy nội dung cốt lõi của nghị quyết là gì thưa đồng chí?
 
- Từ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết để ban hành nghị quyết như đã nói ở trên, nghị quyết đưa ra những chỉ tiêu cụ thể là: Phấn đấu hằng năm có trên 80% TCCSĐ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; 80% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi bộ đầu nhiệm kỳ xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên.
 
Hằng năm, 100% chi bộ xây dựng Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đảng viên cam kết nội dung rèn luyện, tu dưỡng hằng năm. 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỉ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do chính đáng.
 
- Từ những mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đã đặt ra, đề nghị đồng chí cho biết giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ triển khai thực hiện tốt?
 
- Để nghị quyết được triển khai đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả, trước hết các cấp ủy, bí thư chi bộ và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên. Cấp ủy linh hoạt bố trí lịch sinh hoạt chi bộ phù hợp, đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; tối thiểu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo các chủ đề hằng năm. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình. Luôn quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đảng viên. Chi ủy, chi bộ lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện để đảng viên, quần chúng giám sát hoạt động của cấp uỷ, chi bộ cũng như hoạt động quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN.
 
Nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng cần bám sát Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong sinh hoạt thường kỳ kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự, chú trọng những vấn đề mới về khoa học công nghệ, chính trị, xã hội…, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin có định hướng cho đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần tập trung thảo luận để lãnh đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc, nổi cộm, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Tổ chức thực hiện việc chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 31-QĐ/TU ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Đặc biệt là tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc tháo gỡ khó khăn hoặc hiến kế để xây dựng cơ quan, đơn vị, DN, chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi ủy và chi bộ chủ động lựa chọn chuyên đề, xây dựng kế hoạch, phân công chuẩn bị…Việc lựa chọn các chuyên đề cần sát thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; chức trách, nhiệm vụ và trình độ của đảng viên. Đối với các ngành nghề có quy tắc đạo đức, quy tắc ứng xử riêng thì cần có các chuyên đề chuyên sâu, quan hệ mật thiết với nhiệm vụ chính trị của đảng viên để giáo dục ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Thông qua đó, nắm được diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có biện pháp giúp đỡ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy.
 
Thường xuyên đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo hướng cụ thể, thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ của bí thư, chi ủy; cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt chi bộ; kỹ năng, năng lực vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; biện pháp quy tụ, tập hợp quần chúng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, DN để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết hằng năm của các TCCSĐ phải có nội dung kiểm điểm, đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chí thi đua, xếp loại TCCSĐ. Xem kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nền nếp sinh hoạt chi bộ và cam kết của đảng viên, kế hoạch của chi bộ về thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên hằng năm.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng; hướng dẫn, cụ thể hóa quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất để đánh giá thực chất hoạt động của chi bộ nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.
 
- Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Tân Nguyên

Nguồn tin: ubmttqvn.quangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây