NHẬN DIỆN PHƯƠNG THỨC MỚI TẤN CÔNG PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẤU TRANH

Chủ nhật - 27/03/2022 22:35 735 0
Nhận diện Hiện nay, các thế lực phản động ở nước ngoài vẫn tiếp tục cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể xây dựng xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dựa trên nền tảng học thuyết đó và đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam nên lựa chọn một học thuyết khác phù hợp hơn để làm nền tảng đường lối chính trị, hoạch định chính sách lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.
NHẬN DIỆN PHƯƠNG THỨC MỚI TẤN CÔNG PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẤU TRANH
Chúng cũng theo phương châm tấn công trực diện, cũng sử dụng lực lượng này và cũng nhằm đạt được mục đích cuối cùng là phủ nhận hoàn toàn lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên, phương thức (cách thức, biện pháp, giải pháp) tấn công của các thế lực thù địch hiện nay có những biểu hiện mới, nguy hiểm hơn, thâm độc hơn.

Thứ nhất là chúng mở rộng lực lượng. Nếu như trước đây ở tầm cao thì chúng tập trung các nhà lý luận tư sản công kích vào các nguyên lý, ở tầm thấp thì chúng đưa ra những câu chuyện cười để phủ nhận, bôi nhọ chủ nghĩa Mác – Lênin, thì hiện nay, chúng lôi kéo, tập hợp những người có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, bành trướng, móc nối và sử dụng nhiều hơn những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà Đảng ta đã chỉ ra; nuôi dưỡng, hậu thuẫn một số tổ chức phản động lưu vong, lập ra các nhóm, hội trong nước để dễ bề thực hiện các thủ đoạn “góp ý”, “hiến kế xây dựng”, “chống tham nhũng”… Thậm chí còn tổ chức đào tạo, huấn luyện, nhồi nhét tư tưởng chống đối cho những kẻ “theo đóm ăn tàn”, nội gián, tay sai một cách bài bản để lực lượng này trở thành công cụ phá hoại đắc lực. Điều này có nghĩa là chúng sử dụng lực lượng ngay trong nội bộ của Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta để tuyên truyền nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là phương thức chuyển từ ngoài vào trong được chúng tiến hành từ từ, thận trọng theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, trong đó nhấn mạnh vai trò của lực lượng tại chỗ.

Thứ hai là tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những vấn đề then chốt của chủ nghĩa Mác - Lênin gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị tư bản

Xuất phát từ việc cho rằng chủ nghĩa tư bản là hình thái kinh tế - xã hội cuối cùng của lịch sử loài người, là hình thái kinh tế - xã hội văn minh nhất, các nhà lý luận tư sản, các phần tử cơ hội, thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những giá trị tư bản, cổ xúy, tô hồng chủ nghĩa tư bản và đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chúng tập trung tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất, như phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Chúng công kích, xuyên tạc nhằm “hạ bệ” tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người; cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận gián tiếp tư tưởng của Người, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính dân tộc của Đảng.

Định hướng cơ bản

Việc các thế lực thù địch mở rộng lực lượng, tập trung xuyên tạc vào những vấn đề then chốt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trưởng của Đảng và sử dụng những biện pháp mới, linh hoạt, có tính tổng hợp trên mọi phương diện, huy động nhiều phương tiện để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta thực chất là các thế lực thù địch, phản động đang triển khai âm mưu của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên đất nước ta. Việt Nam vẫn là một trọng điểm phá hoại của chủ nghĩa đế quốc. Do vậy, vấn đề quan trọng có ý nghĩa định hướng chiến lược trong cuộc chiến này là phải tăng cường nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng bộ mặt thật, “bình mới, rượu cũ” của chiến lược “diễn biến hòa bình”; đồng thời, xác định đấu tranh phòng, chống, làm thất bại “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của mọi tổ chức, mọi lực lượng, các cấp, các ngành, các địa phương. Về cơ bản lâu dài, kiên quyết đấu tranh, kiên trì quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của Đảng và Nhà nước đã xác định, trong đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thống nhất nhận thức và tư tưởng, hành động, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là cơ sở nền tảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là giải pháp đột phá, nhất là khi “diễn biến hòa bình” đã chuyển trọng tâm, thay vì tác động từ bên ngoài vào sang tiến hành các hoạt động chống đối tại chỗ, thúc đẩy chúng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mũi nhọn xung kích chính là vũ khí phê phán thông qua đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Và cho dù “diễn biến hòa bình” có thay đổi phương thức, điều chỉnh thủ đoạn, diễn biến theo chiều hướng nào, mang bộ mặt nào đi nữa thì mục tiêu cuối cùng của họ không có gì khác là hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề mang tính nguyên tắc, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong tình hình mới.

Vấn đề quan trọng nữa là thường xuyên nghiên cứu, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn và tiếp thu những trào lưu tư tưởng, những lý luận tiến bộ trên thế giới, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho đường lối đổi mới của Đảng ta ngày càng hoàn thiện, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế để tiếp tục dẫn dắt cách mạng nước ta tiếp tục giành được những thắng lợi vẻ vang, tạo thế và lực mới làm tăng sức mạnh quốc gia. Đây cũng là một trong những cách tốt nhất để chúng ta đập tan các luận điệu xuyên tạc nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, lực lượng phản động trong và ngoài nước. /.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Nhân

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây