GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Thứ năm - 23/06/2022 20:22 2.307 0
Học tập lý luận chính trị là công việc quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm góp phần trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn.
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BỆNH LƯỜI HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
Khi nói về vai trò của lý luận chính trị, V.I.Lênin đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông”, Người khẳng định: Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng. Từ thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn lười học, ngại học lý luận chính trị, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã yêu cầu: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận”, “Đảng ta phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ cốt cán của Đảng”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra những biểu hiện của bệnh lười học tập lý luận chính trị (LLCT) là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phải  “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên”. 
Trong những năm qua, việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị luôn được các cấp uỷ Đảng trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đối tượng 4, đồng thời phối hợp, chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo các Trung tâm Chính trị cấp huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5). Việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kết luận số 176-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên”. 
Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp quan tâm đến công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương cũng như triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là việc đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp tiếp tục quan tâm củng cố và xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp học tập LLCT, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.   
 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định; kịp thời cập nhật, bổ sung vào trong chương trình giảng dạy nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được kiện toàn và thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nên cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng cũng như từng bước nâng cao về chất lượng. Nhiều giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảng dạy, học tập  lý luận chính trị vẫn còn số một tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra như: một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên trẻ; chưa chú trọng và dành thời gian thích đáng cho việc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phương pháp học tập, quán triệt chậm được đổi mới; một số cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, lười, ngại học tập LLCT...
Để nâng cao hiệu quả của việc học tập lý luận chính trị, khắc phục được tình trạng ngại, lười học tập LLCT, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp ủy Đảng cần quan tâm thực hiện một số các giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên về học tập lý luận chính trị, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập LLCT trong Đảng, gắn nghiên cứu lý luận chính trị với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.
Hai là, nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị, trong đó quan tâm và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên, đồng thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường chính trị tỉnh cũng như Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố. Ngoài việc bám sát nội dung kiến thức trong khung chương trình giáo trình, tài liệu theo quy định, đội ngũ giảng viên cần tích cực, chủ động, kịp thời cập nhật, bổ sung các kiến thức mới về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong đời sống xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng lấy người học làm trung tâm với phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” để đưa vào chương trình giảng dạy LLCT.
Ba là, cần làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả học tập LLCT của cán bộ, đảng viên gắn với đánh giá, nhận xét sau mỗi đợt học tập; đề cao trách nhiệm chính trị và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải gương mẫu học tập, nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng.
Để việc học tập lý luận chính trị thực chất, trở thành nhu cầu tự thân, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bản thân. Phải luôn luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc-  Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây