PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Thứ hai - 30/05/2022 23:55 3.158 0
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Để tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả, Đảng ta đã thông qua nhiều hình thức, phương pháp hoạt động cụ thể, phong phú, sinh động, trong đó tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng ta hết sức chú trọng. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng là giải pháp rất quan trọng góp phần đưa chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là một vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Tuyên truyền miệng là một hình thức tuyên truyền giáo dục trực tiếp, thông qua nghệ thuật diễn giải, đưa tiếng nói và tình cảm của Đảng đến với mọi đối tượng, tác động trực tiếp vào trái tim, khối óc của từng con người. Tuyên truyền miệng là một giải pháp định hướng tư tưởng trực tiếp rất hiệu quả, dễ thay đổi phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng, góp phần tăng cường mối quan hệ trực tiếp, sinh động giữa Đảng với nhân dân, góp phần khắc phục tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.Sinh thời, khi nói đến tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đãnhấn mạnh:“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Trong tuyên truyền cán bộ tuyên truyền cần xác định rõ ràng nội dung, đối tượng, mục đích và phương pháp như: “Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?”. Đối với Đảng ta, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, đặc biệt là Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), trong đó chỉ rõ: “Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở để vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật, của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, công tác tuyên truyền miệng ở tỉnh Quảng Trị đã không ngừng được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựnghệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, đã lãnh chỉ đạo và thực hiện với nhiều hình thức khá phong phú, đa dạng như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị; tuyên truyền bằng các hình thức trực quan; thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội; qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao;qua các đội thông tin lưu động, tham quan, thư viện; tuyên truyền thông qua các hoạt động giao tiếp xã hội, các lễ hội, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nghề nghiệp; tuyên truyền qua các chuyên mục, trang website của các cơ quan, đơn vị...
Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh có 374 người, trong đó có 4 báo cáo viên trung ương, 50 báo cáo viên Tỉnh ủy, 320 báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Có 295/374 người là cấp ủy viên các cấp tham gia đội ngũ báo cáo viên từ Trung ương đến cơ sở.Đa số đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điệu sai trái và âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Thông qua công tác tuyên truyền miệngđã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các chế độ chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và cử đội ngũ báo cáo viên các cấp và cán bộ làm công tác tuyên truyền tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng do cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp cũng thường xuyên phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Chính trị huyện, thị, thành phố mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở, qua đó, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng trong tình hình hiện nay.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vẫn còn có những hạn chế nhất định như: năng lực truyền đạt và chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều; thông tin truyền đạttừ báo cáo viên, tuyên truyền viên có lúc chưa kịp thời nên đôi lúcchưa đáp ứng nhu cầu thông tincủa cán bộ, đảng viên và nhân dân; phương thức tuyên truyền vẫn còn nặng tính một chiều; một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên...
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấpvà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, thiết nghĩ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và luôn coi công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, của tập thể cấp ủy để tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17- CT/TW, ngày 15/10/2007 "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"; Thông báo Kết luận số 225-TB/TW, ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa X) "về cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".
Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với chủ trương “hướng về cơ sở”. Tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua hoạt động ở cơ sở giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn và củng cố thêm lý luận, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để có định hướng giải quyết kịp thời, đồng thời đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, sát đúng.Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo được tính khoa học, tính Đảng, tính giáo dục, tính nghệ thuật và tính thuyết phục.
Thứ ba,tiếp  tục  kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, củng cố đội ngũ báo cáo viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng. Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và năng lực công tác, khả năng đối thoại, thuyết phục người nghe và thực sự là cầu nối giữa các tổ chức đảng, chính quyền với Nhân dân. 
Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ chođội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hàng năm, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên  nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Tuyên truyền miệng là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết của mỗi cấp, mỗi ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, vì vậy thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp nói trên, tin tưởng rằngcấp ủy Đảng các cấp sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây