Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 25/08/2021 21:05 671 0
Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Khen thưởng cho các cá nhân điển hình giai đoạn 2016-2021
Khen thưởng cho các cá nhân điển hình giai đoạn 2016-2021
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Trong 5 năm qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 12 kế hoạch, 02 hướng dẫn; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành 07 hướng dẫn, 01 công văn về học tập Chỉ thị, các chuyên đề theo từng năm; cung cấp tài liệu học tập chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn để triển khai đến các TCCS đảng trực thuộc. Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất.
Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn, triển khai đến các TCCS đảng trực thuộc một cách nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã tổ chức 10 Hội nghị cán bộ chủ chốt với tổng số gần 1.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; đặc biệt, năm 2019 Đảng ủy Khối đã mời giáo sư Hoàng Chí Bảo trực tiếp về truyền đạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên trong khối với gần 500 người tham dự. Tại cơ sở, việc tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05 và các chuyên đề có tỷ lệ cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tham gia đều đạt từ 90% trở lên. Nhiều đơn vị có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn với những nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; lồng ghép quán triệt thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, buổi sinh hoạt tổ chức đoàn thể,… đảng viên sau khi học tập các chuyên đề đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện ngay từ đầu năm.
Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, nội dung có bước đổi mới. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (trước đây) đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XII)” với sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát động cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của hơn 2.224 cán bộ, đảng viên nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cuộc thi với hình thức phong phú và nội dung khá toàn diện, sát thực tế đã góp phần nâng cao và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuyển tải có hiệu quả những nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết 04-NQ/TW, khóa XII vào hoạt động thực tiễn của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh đó, Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Hội Văn học - Nghệ thuật mở các chuyên trang, chuyên mục... phản ánh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05; các Sở, Ban ngành, đoàn thể tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích trước cổng cơ quan, đăng tải bài viết trên các trang Thông tin điện tử, bản tin của sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị,... tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.
Việc chào cờ và sinh hoạt chính trị tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tháng được thực hiện có nền nếp. Diễn đàn sinh hoạt chi bộ cũng đã được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; duy trì tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ định kỳ 2 lần/năm, qua đó hầu hết các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, nhận rõ 27 biểu hiện (được cụ thể hóa thành 81 biểu hiện) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đó làm cho những biểu hiện, hiện tượng suy thoái khó có cơ hội hình thành, phát triển. Sau diễn đàn, mỗi cấp ủy chi bộ đều xây dựng và đề ra các giải pháp để quản lý, giáo dục đảng viên tốt hơn nhằm xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Việc tổ chức diễn đàn đã đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng trong Đảng.
Các cấp ủy Đảng thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách thông qua hành động thực tế, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo càng cao càng phải thực hiện tốt việc nêu gương; giáo dục cán bộ, đảng viên luôn cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, vật chất, tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thống nhất giữa lời nói và việc làm, mẫu mực trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trước tập thể; có lối sống, tác phong theo chuẩn mực; có ý thức rèn luyện đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Nhiều cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm để tập trung giải quyết, tạo sự ổn định trong từng cơ quan, doanh nghiệp, như: công tác quản lý, sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đến chế độ, chính sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính…Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động, khắc phục được bệnh hình thức, nhũng nhiễu, hướng đến phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
Với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ Khối. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều đơn vị đã có những mô hình “làm theo” Bác thiết thực hiệu quả như: Các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm và các hoạt động nhân đạo từ thiện... được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng; nhiều doanh nghiệp tổ chức các Hội thi như: thi tay nghề giỏi, thi sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức “Ngày hội sáng tạo”; kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của ngành, đơn vị theo các tiêu chí đã đăng ký; phát động các phong trào như: “xây dựng cửa hàng kiểu mẫu”; phong trào xây dựng “Đời sống văn hoá, đơn vị văn hoá”; phong trào “xanh, sạch, đẹp”, “ đơn vị an toàn về an ninh trật tự”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau...đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Đoàn thanh niên Khối phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ” góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ; tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác nhau nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Việc biểu dương, khen thưởng về thực hiện Chỉ thị 05 cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện kịp thời. 05 năm qua, đã biểu dương, khen thưởng 69 tập thể, 91 cá nhân và đề nghị Tỉnh biểu dương, khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở trực thuộc Khối đã biểu dương, khen thưởng hàng chục tập thể, cá nhân điển hình, góp phần động viên cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.
Những kết quả đã đạt trong 5 năm qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ Khối tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành công việc tự giác, nền nếp, thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân. Tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm theo kế hoạch đề ra.
Thứ hai, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc và cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị tại các cơ quan, doanh nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên trong học tập là làm theo Bác. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.
Thứ ba, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách tự giác, thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại TCCS đảng và đảng viên hàng năm. Các TCCS đảng tổ chức có hiệu quả Diễn đàn sinh hoạt chi bộ hàng năm theo hướng dẫn của cấp trên; duy trì tốt việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng thiết thực, mang tính giáo dục cao.
Thứ tư, chỉ đạo Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ và trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, công đoàn viên với những cách làm sinh động, sáng tạo, hiệu quả.               
 

Tác giả bài viết: Ngô Thùy – Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây