KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIAI ĐOẠN 2022- 2025

Thứ ba - 20/09/2022 10:05 1.702 0
Ngày 16/9/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự Hội nghị ký kết có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự (BCS) Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư BCS Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng các đồng chí thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Lý- TUV, Bí thư Đảng ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIAI ĐOẠN 2022- 2025
Quy chế phối hợp công tác giữa BCS Đảng UBND tỉnh với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 05 nội dung chính:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
    - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong việc thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hàng năm. Đồng thời phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
    - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phối hợp giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Định kỳ hàng năm phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối.
    - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và thông qua các tổ chức cơ sở Đảng để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung chú trọng các nội dung như: cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh (BCI) và thu hút hút đầu tư; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong Khối thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các hoạt động an sinh xã hội.
    2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
    - Chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu.
    - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách của tỉnh về kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng; các chủ trương, giải pháp của tỉnh đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong tình hình mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp Quảng Trị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
    - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin về các chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh và các ngành, các địa phương trong từng thời kỳ; hỗ trợ, tạo điều kiện để Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng.
    3. Trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
    - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thông qua việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, thông báo cho Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng ủy Khối và các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là về phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và Luật lao động.
    - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết về cơ chế, chính sách để phát triển doanh nghiệp; về công tác tổ chức, cán bộ nhằm tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; phát hiện và kiến nghị với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi chức trách nhiệm vụ của mình.
    4. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên
    - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 399-QĐ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”.
    - Chỉ đạo các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp tham gia học lớp nhận thức về Đảng; chỉ đạo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đội ngủ cán bộ, giáo viên và nhân viên y tế, nhất là cơ sở. 
    - Việc đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý thực hiện theo quy chế của Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có ý kiến tham gia hoặc kết luận tiêu chuẩn chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
    5. Về chế độ thông tin
    - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp cận kịp thời các văn bản lãnh, chỉ đạo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển doanh nghiệp; cung cấp thông tin thông qua các cuộc kiểm tra, làm việc với các sở, ngành trực thuộc Khối.
    - Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp được mời dự các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh; các cuộc họp triển khai những chủ trương lớn của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển doanh nghiệp; các cuộc làm việc của UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối để nắm thông tin, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
     Phát biểu tại Hội nghị ký kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị sau khi quy chế được ký kết, các cơ quan tham mưu giúp việc của BCS Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham mưu các giải pháp để thực hiện các nội dung trong quy chế một cách có hiệu quả, chất lượng, không chung chung và hình thức. Định kỳ tham mưu sơ kết để rút kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở cho việc xây dựng quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.                                                       

Tác giả bài viết: Văn phòng Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây