Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm - 13/01/2022 00:45 1.838 0
Hôm nay 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị, thành ủy toàn tỉnh. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị.
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Quyết liệt, toàn diện và đồng bộ

Năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản khung để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và hoàn thiện các thể chế mà nghị quyết đại hội đã xác định, trong đó đã ban hành 7 đề án trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 7 nghị quyết, kết luận chuyên đề trên lĩnh vực năng lượng, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tài chính ngân sách, tái cơ cấu nông nghiệp.

Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 24 cơ chế, chính sách địa phương để từng bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội, tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành triển khai nghị quyết đại hội và các nghị quyết, kết luận chuyên đề của trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức ký cam kết trách nhiệm, giao 226 nhóm nhiệm vụ cho người đứng đầu, tập thể lãnh đạo của các địa phương, đơn vị và được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác của tỉnh. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế về đánh giá, xếp loại cán bộ, về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng đề án và tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương...

Ban hành nhiều quy định, chỉ thị trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là về tổ chức bộ máy, về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các quy định, văn bản mới của trung ương trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thi hành Điều lệ Đảng... Các mặt công tác xây dựng Đảng như công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với tăng cường đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Từng bước đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, có cạnh tranh thông qua thí điểm thi tuyển một số chức danh cấp phó sở, ngành cấp tỉnh. Phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong sinh hoạt ban thường vụ, ban chấp hành, bàn và quyết định nhiều chủ trương quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều điểm sáng, nhất là việc chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý nghiêm các sai phạm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận có nhiều chuyên biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, xây dựng và nhân rộng có hiệu quả nhiều phong trào từ cơ sở. Đoàn kết trong Đảng được đề cao; sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của Nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong cán bộ, đảng viên

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá một cách cụ thể những kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm 2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ  năm 2022; cho ý kiến sâu về báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký cam kết trách nhiệm năm 2022 với 61 đơn vị, địa phương về thực hiện các nội dung trọng tâm phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác phòng chống COVID-19 trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Lễ hội Vì hòa bình của tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với thực hiện quy định nêu gương, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ… gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, khu phố và trong doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra cách cấp để chủ động ngăn ngừa vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, dư luận bức xúc, có nhiều đơn thư tố cáo, những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên… gắn với xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm và công khai kết qủa xử lý.

Các cấp ủy, cơ quan nội chính cần thực hiện tốt các nội dung được xác định trong chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022; các chỉ thị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm tình hình, dự báo và tham mưu cấp ủy xử lý các vụ việc nổi cộm, bức xúc. Tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động công tác dân vận, sâu sát cơ sở, thiết thực, cụ thể; tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan, tích cực nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và khối đoàn thể.

Về cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu, cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, điều hành gắn với các sản phẩm cụ thể thực hiện các cam kết đã ký kết. Mỗi đảng viên cần tập trung cho nhiệm vụ xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng tâm, hiệp lực xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây