Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 14/08/2023 02:53 274 0
Quán triệt quan điểm: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tập trung xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chỉ đạo Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối tập trung nghiên cứu và tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng ủy Khối đã tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 của BTV Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 01-HD/ ĐUK, ngày 13/8/2019 của BTV Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, hướng dẫn đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các TCCS đảng nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ); theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
Chỉ đạo BCĐ 35 Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các TCCS đảng trong Khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW bằng nhiều hình thức phong phú như: tại diễn đàn sinh hoạt chi bộ, tại các cuộc giao ban, họp chuyên môn. Thành viên BCĐ ở cơ sở cũng tích cực vừa nắm bắt các luồng thông tin tại đơn vị, vừa lắng nghe thông tin xã hội để có báo cáo kịp thời cho BCĐ 35 Đảng ủy Khối.
Năm 2022, BTV Đảng ủy Khối tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 1.297 bài dự thi từ 56 TCCS đảng trực thuộc, trong đó có 161 bài dự thi có chất lượng cao. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích trong triển khai và tổ chức thực hiện cuộc thi; trao giấy chứng nhận cho 20 cá nhân đoạt giải.
Năm 2023, BTV Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/2/2023 về tổ chức cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023”, ban hành công văn triển khai đồng bộ tới tất cả các TCCS đảng trực thuộc tham gia cuộc thi. BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành thu nhận bài, rà soát, chọn lựa 184 tác phẩm/796 tác phẩm tại các TCCS Đảng gửi lên Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh. Đợt thi lần này có nhiều bài đầu tư chất lượng cao, công phu, kỹ lưỡng và có tính thời sự.
Trong thời gian qua, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với các TCCS đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, trong đó chú trọng việc chấp hành các nguyên tắc, quy định về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát tại 12 TCCS đảng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát tại 6 TCCS đảng với nội dung việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm theo dõi được việc triển khai nhiệm vụ ở các TCCS đảng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế tại cơ sở để định hướng cho việc triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.
BTV Đảng ủy Khối đã phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và NLĐ về nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Tuy nhiên, là Đảng bộ đặc thù không có chính quyền cùng cấp, quy mô TCCS đảng trực thuộc không đồng đều, lĩnh vực hoạt động đa dạng, nên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW còn gặp khó khăn. Nhận thức về Nghị quyết 35-NQ/TW và công tác triển khai thực hiện tại một số cơ quan, doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt, kịp thời. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong cơ quan, doanh nghiệp, BTV Đảng ủy Khối tập trung vào các giải pháp: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ tự giác tham gia đấu tranh.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu song song với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Khối trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả 3 phương diện: Nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin kịp thời cho đội ngũ cộng tác viên BCĐ 35 Đảng ủy Khối, duy trì, tham gia viết tin, bài đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên internet và mạng xã hội tăng cả số lượng và chất lượng. Lồng ghép công tác tuyên truyền với tổ chức các cuộc thi.
Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và NLĐ trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên đối với việc lợi dụng mạng xã hội của các thế lực thù địch để truyền bá những luận điệu sai trái, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tăng cường sức mạnh nội tại. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về sử dụng không gian mạng đối với tổ chức đảng và đảng viên…
Chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc; xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thể lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm bắt, dự báo sát đúng tình hình; chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Nhàn- ĐUV, Phó Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây