Cần tiếp tục lan tỏa giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba - 11/07/2023 21:14 621 0
Năm 2021, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tâng lớp Nhân dân trong nước và bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế.
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: TL
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: TL
Tại tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU, ngày 11/5/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” để triển khai trong toàn Đảng bộ. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phạm vi địa phương, đơn vị một cách nghiêm túc, chất lượng.
Sau 02 năm triển khai, với nhiều hình thức phong phú như: Đưa việc giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, diễn đàn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; tổ chức các buổi tọa đàm về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”… Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Để tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư trên địa bàn tỉnh, xin nêu ra các giá trị cốt lõi, đúc kết từ Bài viết, để cán bộ, đảng viên và nhân dân vận dụng, triển khai thực hiện trên các mặt công tác phù hợp với thực tiễn tỉnh Quảng Trị:
Về công tác xây dựng Đảng, giá trị lý luận của bài viết là hết sức quan trọng và quý giá đối với công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, có thể xem bài viết là một “bản luận cương” rất cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từ đó xác định nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh là tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ giá trị của bài viết để trả lời, làm rõ những băn khoăn, vướng mắc lâu nay trong xã hội liên quan đến mục tiêu và con đường đi tới của nước ta.
Việc làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có giá trị dẫn dắt trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đường lối đổi mới, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước, địa phương. Vì vậy, công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng, phải đưa Nghị quyết nhanh nhất, sớm nhất vào cuộc sống người dân tỉnh nhà. Đồng thời, bài viết là cơ sở, vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Qua đó, củng cố, nâng cao niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thành phố về các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị.
Về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong bài viết đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định “Việt Nam chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người”, “phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội”; “chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công”….  Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển tỉnh nhà phải phục vụ thiết thực cho lợi ích của người dân, phát huy dân chủ, sự tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Tỉnh ta cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chủ trương về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội,tạo sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.
Đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: “Phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống”. Chính vì vậy, trong thời gian đến tỉnh cần tiếp tục thực hiện các công trình, dự án để phát triển theo hướng đảm bảo yếu tố về môi trường, bền vững, không chạy theo lợi ích kinh tế mà xem nhẹ sự cân đối, hài hòa tổng quan, gây ra những hệ quả, bất ổn ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống của người dân tỉnh nhà.
Về đảm bảo quốc phòng, an ninh, bài viết đã khẳng định một trong những giải pháp có ý nghĩa chiến lược góp phần thực hiện hóa mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, là phải đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Trị cần công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Cần xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” về an ninh nhân dân, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thi đua vượt qua khó khăn, thách thực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, thì sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân là yếu tố quyết định sự phát triển của tỉnh nhà.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, để tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
Một là: Cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa nội dung bài viết đến cán bộ, đảng viên toàn hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Thường xuyên vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn, định hướng quan trọng trong nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, nhất là những nhận thức lý luận về bản chất, đặc trưng, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó có những hành động thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
Hai là: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tính tự giác, tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trước những vấn đề phức tạp, khó lường của xu thế “toàn cầu hóa” và hội nhập quốc tế hiện nay góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ba là: Nghiên cứu, vận dụng bài viết của Tổng Bí thư vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người; trong thực hiện chuyển đổi số đối với lĩnh vực được phụ trách; trong thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Có thể khẳng định, bài viết dù đặt tiêu đề rất khiêm tốn là “Một số vấn đề” nhưng thực ra đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và sâu sắc ở tầm tư tưởng - lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó vừa là tiền đồ, tương lai phải định hướng để đạt được, vừa là hiện thực phải định hình từng bước trong mỗi bước đi của công cuộc đổi mới. 
 

Tác giả bài viết: Châu Minh- BTG Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây