PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ tư - 28/06/2023 21:22 474 0
Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài; nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Khi nói về vai trò của quần chúng, Lênin đã từng khẳng định: “Quần chúng lao động ủng hộ chúng ta. Sức mạnh của chúng ta là ở đó. Nguồn gốc khiến cho chủ nghĩa cộng sản thế giới trở thành vô địch cũng là ở đó”. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, như Nguyễn Trải đã từng khẳng định: “Làm lật thuyền mới biết dân như nước”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc” có ý nghĩa xuyên suốt là làm cách mạng cũng vì nhân dân và vì nhân dân mà làm cách mạng triệt để. Muốn cách mạng thành công phải dựa vào nhân dân, muốn xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa cũng phải nhờ vào sự đồng lòng, ủng hộ từ nơi dân; muốn đất nước cường thịnh phải có sự tham gia, đóng góp của nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 93 năm qua, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các lĩnh vực là do chúng ta đã biết dựa vào quần chúng nhân dân để làm cách mạng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Quan điểm về phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh.
Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo và xét lại lịch sử cùng với việc đưa các loại “cách mạng màu, cách mạng trắng” vào Việt Nam. Mục tiêu của các thế lực thù địch là tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng để chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu rồi dần tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, nhất là các tầng lớp nhân dân.
Các tầng lớp nhân dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo nên sức mạnh của cả quốc gia, dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả.
Các tầng lớp nhân dân có sức mạnh tổng hợp, thực hiện liên minh các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội chính là cơ sở nền tảng để kết nối giữa các cá nhân thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các tầng lớp nhân dân là “tai mắt” của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chỉ có người dân, những người luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và tiếp xúc với mọi đối tượng và sử dụng thường xuyên, đa dạng các phương tiện thông tin, truyền thông nên dễ dàng phát hiện, nhận diện được đối tượng, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.
Các tầng lớp nhân dân là “bức tường thành” vững chắc để ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận khoa học để Đảng lãnh đạo đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, mỗi người dân sẽ là một pháo đài kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.
Từ thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thiết nghĩ nhiệm vụ cơ bản của nhân dân cần phải làm cùng với toàn Đảng và hệ thống chính trị là:
Thứ nhất, mỗi một người dân cần nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó chính là bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những nội dung và phương thức khác nhau. Từ việc học tập, rèn luyện để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sức đề kháng, khả năng “miễn dịch” trước những thông tin sai trái, độc hại, đến việc trau dồi bản lĩnh, ý thức chính trị, phát huy trách nhiệm của công dân trong bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm thực hiện “diễn biến hoà bình” ở nước ta.
Thứ ba, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; đồng thời tuỳ theo mức độ và khả năng hiểu biết của mình, mỗi một người dân cần chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, lên án, phê phán những thông tin sai trái, tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội.
Thứ tư, cần tạo sự thống nhất ý chí và hành động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo thành “thế trận lòng dân”, “pháo đài vững chắc” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.                                        

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc - Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây