TIẾP TỤC LAN TỎA GIÁ TRỊ 02 CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ Ý NGHĨA CỦA CUỐN SÁCH

Thứ tư - 31/05/2023 21:10 782 0
Hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thu hút sự quan tâm, chú ý rất lớn không những của cán bộ, đảng viên mà kể cả các tầng lớp nhân dân, nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước.
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Ảnh TL
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Ảnh TL
Đối với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (bản tiếng Việt) ra mắt nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2022), là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản. Đến ngày 19/5/2023, cuốn sách này đã được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan). Song song với việc xuất bản hơn 11.000 ấn phẩm giấy bằng 7 thứ tiếng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử, phục vụ độc giả miễn phí trên website của Nhà xuất bản. Cuốn sách bao gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, gồm: Từng bước hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”; đề cao phẩm giá, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất; khẳng định trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt ngày 3/2/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013- 2023). Gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết cấu cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai, từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông điệp chính của các bài viết, phát biểu là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Phần thứ ba, từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Ảnh TL
Hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta nói riêng. Những tổng kết cả về lý luận và thực tiễn, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Cuốn sách còn giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, còn trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch khi rêu rao rằng: Cuốn sách “không có giá trị gì”; việc xuất bản này là “nhằm đánh bóng tên tuổi của Tổng Bí thư”, vì “cuốn sách không hề có ý nghĩa gì ngoài việc mang tính mị dân hoặc quần chúng nhân dân”; “chống tham nhũng, tiêu cực mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức” và “sẽ là một thất bại trong quản trị quốc gia, khi pháp luật được đứng sau các quan điểm chưa được kiểm chứng của một cá nhân” hay đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam “không thể thành công nếu không thay đổi thể chế chính trị, chấp nhận đa nguyên, đa đảng”..., và củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt của xã hội.
Phải thấy rằng, tất cả những rêu rao đó chỉ là góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng của các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của 2 cuốn sách, nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung. Đồng thời, phủ nhận mục đích, ý nghĩa, kết quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Sâu xa hơn là nhằm phá hoại sự đồng thuận, gây mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong xã hội; làm cho người dân dao động, nghi ngờ vào quyết tâm của Đảng. Thực tế đã chứng minh những quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp và đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phát triển, có vị thế cao trên trường quốc tế.
Vì vậy, có thể khẳng định 02 cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị và ý nghĩa lý to lớn về lý luận lẫn thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng ta đang tiến hành.

Tác giả bài viết: Phạm Hằng Nga- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây