Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị hiện nay

Thứ hai - 15/05/2023 21:44 477 0
Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi... Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị hiện nay
Chính vì vậy, để tạo động lực, động viên, lôi cuốn cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngày 11/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) .

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân.

Theo sáng kiến của Bác, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Ngày 11-6 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua.

Xác định phong trào thi đua yêu nước có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy, ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt trong tình hình mới, ngày 7/4/2013, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, những năm qua trên địa bàn Quảng Trị các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng về các phong trào thi đua yêu nước, nhờ đó nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước không chỉ tác động tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, mà đã góp phần quan trọng và làm phong phú, cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác động tích cực góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tạo nhiều việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm số hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền “đi trước một bước” nên trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVC-LĐ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phong trào: “Thi đua dạy tốt, học tốt”; lĩnh vực y tế có phong trào “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”. Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; lĩnh vực quốc phòng- an ninh có phong trào: "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", "Xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ", "Vì an ninh Tổ quốc", "Bảo vệ đường biên, cột mốc" …

Đặc biệt nhất là phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” có quy mô toàn tỉnh với sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, các địa phương, mục tiêu kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và có nhiều đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự hài hòa giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa miền núi và miền xuôi. Chính nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn không ngừng được đổi mới, đời sống người dân từng bước được cải thiện; cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường đầu tư phát triển mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đến nay, toàn tỉnh đã có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt 16,1 tiêu chí/xã (tăng 12,5 tiêu chí/xã so với năm 2010), có 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mãu, thu nhập bình quân đầu người của người dân khu vực nông thôn tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2010; văn hóa xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng; hệ thống chính trị ngày càng được cũng cố; an ninh, trật tự được đảm bảo.

Điểm nổi bật là các phong trào thi đua được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, là động lực to lớn để động viên toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và tinh thần hưởng ứng của nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhờ đẩy mạnh và phát huy tốt công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, nên đã nâng cao nhận thức, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắp các vùng miền trên địa bàn toàn tỉnh góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; nhiều địa phương còn mang tính hình thức do đó không phát huy được hiệu quả; nhiều nơi chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là trong quá trình xây dựng NTM; chưa quan tâm việc bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng. Công tác khen thưởng thực hiện chưa thật chặt chẽ, thậm chí thiếu nghiêm túc và mang tính hình thức nên chưa động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thi đua thực chất….

Vì vậy, trong thời gian tới, để các phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Kết luận số 372-KL/TU, ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh, trước hết, các cấp, các ngành là phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận động, tổ chức, động viên nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên tinh thần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần quyết tâm cao độ, vượt khó vươn lên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tinh thần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, qua đó làm chuyển biến sâu rộng trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân, tạo thành động lực mạnh mẽ với ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó động viên và nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, và Nhân dân trong toàn tỉnh nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, huy động nội lực trong Nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế và sự giúp đỡ của Nhà nước, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chung tay xây dựng NTM theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Tích cực phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đoàn thể xã hội, để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, nhân tố mới; quan tâm xây dựng phong trào từ cơ sở, phục vụ trực tiếp và trước hết gắn với lợi ích thiết thực của người tham gia thi đua. Đặc biệt, phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, trong việc  tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến. Các chuyên trang, chuyên mục cần được tiếp tục mở rộng, tăng thời lượng  để tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; phải bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với phương châm "chân thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện", hướng tinh thần thi đua vào những điều cụ thể, thiết thực, đó là thực hiện ngày một tốt hơn những công việc thường xuyên hàng ngày, từ đó động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội; tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến rộng rãi các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình tốt, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng trong toàn xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Với tinh thần phấn khởi, thi đua, quyết tâm cao, cộng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hôi và sự hưởng ứng đông đảo của mọi người dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để các phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực sớm hoàn thành mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tác giả bài viết: Hải Đăng

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây