TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW

Thứ năm - 15/06/2023 03:27 1.995 0
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 
TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ  21-NQ/TW
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, chi bộ, đảng bộ cơ sở là nhân tố rất quan trọng quyết định kết quả các hoạt động ở cơ sở, quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Người viết: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Qua thực tế lãnh đạo cách mạng và rèn luyện của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực tế cho thấy, chỗ nào chi bộ tốt công việc trôi chảy, chỗ nào chi bộ kém, công việc xộc xệch”. Đồng thời, Người nhấn mạnh vai trò của tổ chức cơ sở Đảng đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự vững mạnh của Đảng và thắng lợi của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Trong suốt quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, quan điểm nhất quán của Đảng ta về vai trò nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng luôn được nhận thức sâu sắc hơn, luôn bổ sung những điểm mới và được ghi trong Điều lệ Đảng. 
Thông qua tổ chức cơ sở Đảng, Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội; thông qua vai trò của tổ chức cơ sở Đảng thì những chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào cuộc sống, từ đó tạo nên sự thống nhất về ý chí, nhận thức và hành động góp phần vào thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ cách mạng trong trong giai đoạn mới. Điều 21, Điều lệ Đảng quy định: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Trong công cuộc đổi mới, Đảng tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở Đảng: “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức đảng. Nhưng mặt khác sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hạn chế những thành tựu của cách mạng”.
Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật,... của nhiều cấp uỷ đảng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín và mối quan hệ mật thiết với nhân dân... Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì vẫn còn một số tổ chức cơ sở Đảng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn chưa cao; phương thức lãnh đạo chưa được đổi mới; nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có thời điểm bị buông lỏng; một bộ phận cán bộ đảng viên tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao và có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật... dẫn đến làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. 
    Để khắc phục thực trạng này nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), thời gian tới cần nghiên cứu quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
    Một là, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nghiên cứu rà soát, củng cố, phát triển các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp một cách phù hợp với thực tiễn và gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Hai là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề mới phát sinh; nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tấm gương đảng viên tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Có thể xem đây là giải pháp quan trọng bảo đảm việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp ủy cấp mình. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy để phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, …đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Xem đây là giải pháp then chốt trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên và bí thư cấp ủy cấp ủy cơ sở. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở ở những nơi có biến động về nhân sự; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; quản lý chặt chẻ đảng viên đi công tác nước ngoài và đang viên giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình.
 
                               

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc- Trường chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây