THỰC HIỆNTRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GẮN VỚI TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thứ tư - 06/07/2022 02:29 2.498 0
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, xuyên suốt của mỗi ngành, mỗi cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với trách nhiệm nêu gương là một giải pháp quan trọng nhằm góp phần vào giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiệnChỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần trách nhiệm và nhiều cách làm hay, sáng tạo, cấp ủy và các tổ chức đảng trong toàn tỉnh luôn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn những nội dung và cách làm phù hợp, góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Các cấp ủy, địa phương đã lựa chọn và triển khai các chuyên đề hàng năm gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo những chương trình công tác trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hộinên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.Hầu hết các cấp ủy Đảng đều xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ;Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm;Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu... Định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đều đánh giá kết quả làm theo của tập thể, của cá nhân và người đứng đầu gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Nhiều cấp ủy đảng đã nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề nóng, nhữngvấn đề còn tồn tại,hạn chếkéo dài để xây dựng giải pháp, kế hoạch khắc phục, xữ lý làm khâu đột phá trong việc học tập và làm theo Bác. 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các cấp tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền bề nổi bằng pano, áp phích; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề;kể chuyện, thi tìm hiểuvề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác... Có thể thấy, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viêntrên cương vị công tác của mìnhđã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và định kỳ báo cáo để cấp ủy chi bộ nơi công tác để giúp đỡ, giám sát. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện đạo đức, phong cách của người đứng đầu từ đó luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc cũng như những bức xúc, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.
Tuy nhiên, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác vẫn thật sự chưa sâu rộng nên chưa tạo sức lan tỏa; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; việc nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn chưa rõ nét... Vì vậy, để đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên cần nghiên cứu hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nghị với quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khoá XII;Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịkhóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luônlà nền tảng tinh thần vững chắc trong mọi mặt của đời sống xã hội. 
Hai là, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung chỉ đạo, giải quyết và xữ lý kịp thời những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn thành điểm nóng, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.Tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.
Ba là,kịp thời phát hiện, nhân rộng và biểu dương những mô hìnhhay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mỗi một cán bộ, đảng viên luôn tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện lệch lạc, hình thức, chiếu lệ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc- Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây