Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương

Chủ nhật - 31/07/2022 22:11 995 0
Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, công tác dân vận và công tác văn phòng cấp uỷ, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, tạo nên sức mạnh tinh thần vật chất to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương
Cách đây 92 năm, nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền- Cơ quan tham mưu và chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn. Ngày 1/8/1930, đánh dấu một mốc son lịch sử trong công tác Tuyên truyền của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, chúng ta vô cùng biết ơn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, Người vạch ra đường hướng cho dân tộc ta bước ra khỏi màn đêm nô lệ và trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, huấn luyện cán bộ và giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân hiểu về Đảng, tin và đi theo Đảng. Chúng ta trân trọng ghi nhớ cống hiến to lớn của các thế hệ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã vun đắp và tô thắm cho truyền thống vẻ vang của ngành.
Từ những ngày đầu thành lập Đảng, công tác Tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, hướng lòng yêu nước của các tầng lớp Nhân dân hòa nhịp với lập trường giai cấp công nhân, kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền về dân sinh, dân chủ với khẩu hiệu chính trị, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào lý tưởng và thắng lợi của cách mạng. Biến chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Sau cách mạng tháng Tám thành công, các binh chủng chủ lực của công tác Tuyên giáo như Đài TNVN, TTXVN, Báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh lần lượt ra đời. Thông qua công tác tuyên truyền, các khẩu hiệu hành động của Đảng đã phát huy tác dụng to lớn. Với khẩu hiệu tuyên truyền “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”, chỉ sau 01 năm đã có hơn 2 triệu người thoát nạn mù chữ. Với khẩu hiệu “Mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù”, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc tổng tuyển cử năm 1946.
Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, công tác tuyên giáo đã khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh nội sinh to lớn trong các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua như “Gió Đại Phong”, “Cờ ba nhất”, “Tiếng trống Bắc Lý” “Sóng Duyên hải”, “Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang”.
Ở Miền Nam, công tác tuyên giáo đã bồi đắp ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua “Dũng sỹ diệt Mỹ”, “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”…, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giang sơn thu về  một mối.
Sau khi nước nhà thống nhất, cả nước đi lên CNXH, công tác tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu toàn diện cho các cấp ủy Đảng từ những vấn đề mang tính chất “nền tảng” của Đảng như công tác lý luận, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đến các lĩnh vực chuyên sâu như công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo… Công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân đưa sự nghiệp đổi mới đạt được những thắng lợi quan trọng. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật là: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người mới Việt Nam.
Trong những năm gần đây tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định. Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, số ca mắc mới và số ca tử vong giảm, nhiều ngành kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi nhanh sau thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng trước kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;nâng cao vị thế của tỉnh nhà. Nhân
Công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, chất lượng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động ban hành các hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; tổ chức tiếp nhận Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn học tập và triển khai chuyên đề năm 2022; mời Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt tại hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022. Hội nghị được kết nối với các  điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thu nội dung chuyên đề cho cán bộ, đảng viên. Công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên đối tượng 3, 4; trong đó chú trọng việc mời báo cáo viên là các Báo cáo viên Trung ương và Chuyên gia đầu ngành để truyền đạt những nội dung mang tính thực tiễn đến đối tượng cán bộ, đảng viên.
Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng có bước đổi mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu hoàn thành chỉnh lý, in ấn, phát hành các tập lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2000 (chỉnh lý, tái bản). Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình sân khấu thực cảnh nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự và các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Đường 9- Nam Lào 1971-Giá trị lịch sử và hiện thực”; “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972 -  Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”. Các hội thảo có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước.
Trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động và tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy trong thực hiện các chủ trương của Đảng, đảm bảo các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe Nhân dân phát triển đúng định hướng. Thường xuyên tập huấn công tác khoa giáo cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bên cạnh chú trọng công tác chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo“Một số kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị”, qua đó, đánh giá những kết quả bước đầu, chia sẽ kinh nghiệm giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số. Thành công của hội thảo góp phần quan trọng, tạo tiền đề để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí từng bước đổi mới, chất lượng giao ban báo chí định kỳ, cung cấp thông tin cho báo chí được nâng cao; thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật thông tin báo chí và mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vụ việc phát sinh. Tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ phóng viên thường trú tham gia công tác tuyên truyền và định hướng dư luận.
Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Việc thông tin cho đội ngũ cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh được duy trì đều đặn và từng bước nâng cao chất lượng cung cấp thông tin. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được đổi mới, sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin, mạng xã hội để điều tra thay cho hình thức điều tra truyền thống (trên giấy và đi thực địa). Ngoài kế hoạch tổ chức 01 cuộc điều tra định kỳ đánh giá so sánh hàng năm, cụ thể hóa chương trình phối hợp 238-CTPH/BTGTU-UBND giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức điều tra, góp phần khảo sát đánh giá khách quan các vấn đề xã hội đang quan tâm, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh có chủ trương, chính sách điều chỉnh phù hợp. Thông qua đường dây tiếp nhận thông tin, mỗi năm, BTGTU đã tiếp nhận trên 700 lượt ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp cho TTTU và các cấp, các ngành nắm bắt, xử lý kịp thời, được BTVTU và các ban ngành, địa phương đánh giá cao.
Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35. Phối hợp với lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng... trên internet, mạng xã hội. Tiếp tục phát triển các fanpage, trang facebook, các nhóm công khai, nhóm kín; xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Phối hợp với Lữ đoàn 3 tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật cho cán bộ làm công tác 35 cấp huyện và tương đương. Phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tốt cuộc thi viết về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ từng bước được đổi mới. Ngoài phát huy các hình thức, công cụ tuyên truyền truyền thống như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng…Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai tuyên truyền trên không gian mạng. Đến nay, trang Facebook “Tuyên giáo Quảng Trị” và hàng trăm trang mạng xã hội của hệ thống Tuyên giáo làm nhiệm vụ tuyên truyền đang phát huy hiệu quả, thực sự trở thành thông tin nguồn dẫn dắt cộng đồng mạng. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện tốt, BanTuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) tổ chức hội đàm trực tuyến; chủ động phối hợp với 2 tỉnh bạn Lào biên soạn Tài liệu tuyên truyền về quan hệ Quảng Trị - Salavan, Quảng Trị - Savannakhet. Hàng năm, xuất bản 01 đến 02 Tài liệu công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh bằng  song ngữ Anh- Việt.
Phát huy vai trò truyền thống vẻ vang của ngành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng càng nhận thấy trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành tuyên giáo tỉnh nhà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:
Một là, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Hai là, tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.
Bốn là, tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động báo chí – xuất bản. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Nghiên cứu đổi mới hoạt động họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ và kịp thời. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch 156-KH/BTGTU ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh”.
Năm là, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị. Chủ động dự báo tình hình, tham mưu triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo.
Sáu là, thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ của nhân dân trong triển khai các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lớn tại các địa phương, đơn vị.
Tự hào với truyền thống 92 năm của ngành, chúng ta càng tự hào về truyền thống vẽ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị với những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được và những thành công hôm nay của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị luôn có sự đóng góp, cống hiến của các cá nhân, tập thể trong ngành Tuyên giáo. Bước vào thời kì mới, trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ Tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước, mở đường” trước yêu cầu mới của cuộc CMCN lần thứ 4. Làm tốt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng; tích cực, chủ động đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: tuyên tuyền qua phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội, giao ban báo chí; biên soạn các đề cương tuyên truyền; công tác tuyên truyền trên không gian mạng... nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết thi đua lao động, sản xuất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương.

Tác giả bài viết: Võ Thái Phong-Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây