DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ - KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TẠI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Thứ sáu - 08/04/2022 02:46 2.423 0
Với những giải pháp, cách làm sáng tạo, việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 5 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Diễn đàn chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Diễn đàn chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở Đảng (46 Đảng bộ và 38 Chi bộ cơ sở); 12 Đảng bộ bộ phận và 335 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 4.982 đảng viên. Xác định Kế hoạch 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về triển khai thực hiện Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là nhiệm vụ quan trọng, có sự đổi mới và dân chủ cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy trên cơ sở đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ hàng năm; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đồng bộ và hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối.
Quá trình tổ chức diễn đàn cho thấy các chi bộ đã xây dựng kịch bản chi tiết, đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình thức tổ chức; đồng chí Bí thư chi bộ đã phát huy được sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, có định hướng, gợi mở các ý kiến phát biểu và trao đổi có trọng tâm, trọng điểm, giải đáp, tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Nội dung thảo luận phong phú, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên nhiều đảng viên đã bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tâm tư; đồng thời đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình cũng như tham gia góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp một cách chân thành, xây dựng. Tại diễn đàn, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác. Các ý kiến tập trung thảo luận vào các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nổi bật lên là những vấn đề như: ngại học tập, nghiên cứu về lý luận chính trị; thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; học tập nghị quyết chưa nghiêm túc; họp không phát biểu nhưng bàn tán ngoài cuộc họp; tình trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công, giờ giấc làm việc…. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của đảng viên, sau Diễn đàn, hầu hết các chi bộ đều tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch để khắc phục những biểu hiện tại Diễn đàn đã nhận diện.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối dần đi vào nền nếp, thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết TW 4 khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Hàng năm, 100% đảng viên tại các chi bộ đã viết bản đăng ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân; hầu hết các TCCS Đảng đã hoàn thành việc tổ chức Diễn đàn theo chuyên đề hàng năm, số lượng đảng viên tham gia diễn đàn đều đạt trên 95%. Trong quá trình tổ chức Diễn đàn, nhiều TCCS Đảng đã có những cách làm hay, sáng tạo như: xem phim tư liệu về Bác, về công tác xây dựng đảng (diễn đàn chỉ thị 05); khai thác các phóng sự trong chương trình Đối diện - VTV1 (diễn đàn Nghị quyết 35); văn nghệ, ngâm thơ, kể chuyện chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ,... sân khấu hóa diễn đàn, trình chiếu các video, slide về nội dung liên quan đến chủ đề của diễn đàn nhằm tạo sự sinh động, hấp dẫn, thu hút sự tham gia tích cực của các đảng viên. Một số chi bộ đã chủ động tổ chức diễn đàn bằng hình thức trực tuyến, một số chi bộ lập các nhóm zalo gửi trước các tài liệu về nội dung diễn đàn nhằm giúp đảng viên có sự chuẩn bị tham gia ý kiến sâu sát hơn, từ đó dễ dàng trong việc khơi gợi ý kiến tham gia đóng góp từ các đảng viên. Chính vì vậy, tại diễn đàn, có nhiều vấn đề nổi lên trong hoạt động của đơn vị đã được đảng viên chất vấn, tranh luận, từ đó đề xuất nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả. Bên cạnh đó, một số chi bộ có số lượng đảng viên ít đã tiến hành tổ chức sinh hoạt ghép nhằm tạo không khí sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến để trao đổi, thảo luận và thống nhất hành động, đồng thời xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả sau các diễn đàn.
Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ luôn được Đảng ủy Khối chú trọng. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành tổ chức 08 đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức diễn đàn và việc xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong diễn đàn và kết quả đạt được sau khi tổ chức diễn đàn ở các TCCS Đảng trực thuộc. Từ đó, giúp các TCCS Đảng đánh giá đúng ưu điểm để phát huy và thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện diễn đàn ngày càng có hiệu quả và thực chất hơn. Ngoài ra, thông qua các phiên làm việc, các cuộc kiểm tra, giám sát khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều có sự chỉ đạo các TCCS đảng quan tâm đẩy mạnh việc tổ chức diễn đàn một cách có hiệu quả, đề ra nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ những kết quả đạt được và từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc thực hiện việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Đảng bộ Khối rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
Thứ nhất, để diễn đàn tổ chức có hiệu quả, trước hết vai trò của Bí thư chi bộ - người điều hành diễn đàn quyết định phần lớn thành công của diễn đàn. Đồng chí Bí thư chi bộ phải nắm vững nội dung diễn đàn, là người có năng lực điều hành, chủ động và nắm chắc diễn biến tại diễn đàn để có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình tổ chức diễn đàn; có định hướng, gợi ý các vấn đề cần trao đổi thảo luận có trọng tâm, trọng điểm và sát với tình hình của đơn vị; đồng thời có những giải đáp thuyết phục và tiếp thu các ý kiến trên tinh thần cầu thị. 
Thứ hai, quá trình tổ chức diễn đàn phải tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung của diễn đàn và thực hiện đúng trình tự kịch bản, có sự phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân chuẩn bị các nội dung của diễn đàn nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. 
Thứ ba, nội dung thảo luận phải phong phú, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để thu hút nhiều đảng viên bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tâm tư và đưa ra những kiến nghị, đề xuất. 
Thứ tư, cán bộ, đảng viên cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến trước khi tham gia diễn đàn một cách nghiêm túc; tại diễn đàn cần trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở với tinh thần xây dựng, góp ý chân tình cho đồng chí, đồng nghiệp, không lợi dụng để chỉ trích nhau; phải phát huy vai trò của đảng viên trong tự liên hệ, tránh rụt rè, ngại va chạm; mạnh dạn chỉ ra các biểu hiện được Trung ương nhận diện tại Chi bộ mình, nhận diện ở từng mức độ, cấp độ cũng như đưa ra các sáng kiến, giải pháp để chấn chỉnh và thực hiện trong thời gian tới. 
Thứ năm, sau diễn đàn cần đưa những nội dung về các biểu hiện đã nhận diện tại diễn đàn vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể phải thiết thực, dễ thực hiện và có phân công kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của đảng viên; gắn kết quả tự soi, tự sửa của đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có động viên những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình những đảng viên thực hiện chưa tốt. Diễn đàn tổ chức lần sau phải đánh giá được những kết quả đã được khắc phục, sửa chữa tại diễn đàn trước để chỉ ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Giao trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các giải pháp đã được đưa ra trong diễn đàn.  
    Từ kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thời gian qua cho thấy việc tổ chức Diễn đàn đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm trong việc đưa Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống. Đây là hình thức đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình và đánh giá cao, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng; góp phần nâng cao vai trò, tính chiến đấu của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua Diễn đàn cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên, từ đó mỗi cấp ủy, chi bộ đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ và đề ra các giải pháp để quản lý, giáo dục đảng viên tốt hơn; đối với cá nhân mỗi đảng viên, thay đổi rõ nét nhất là về tinh thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ nhân dân... góp phần vào xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Một số hình ảnh tổ chức diễn đàn tại các chi bộ:                                                      

Tác giả bài viết: Ngô Thùy – Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây