Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ sáu - 14/10/2022 03:14 1.398 0
Hiện tại Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị có 209 đảng viên, trong đó có 196 đảng viên chính thức và 13 đảng viên dự bị với 22 Chi bộ Đảng trực thuộc trong tổng số CBCNV là 595 người. Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ ý thức tự giác, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng cao. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh.
Đồng chí Phan Văn Vĩnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có nhiều thành tích sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính tr
Đồng chí Phan Văn Vĩnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có nhiều thành tích sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính tr
         Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên và của ngành điện, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của đơn vị, trong đó gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng như triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ công ty.
          Tuy khối lượng công việc chuyên môn của công ty khá nặng nề, đảng viên lại sinh hoạt phân tán ở tất cả các địa bàn trong tỉnh nên việc sinh hoạt chính trị tập trung gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách kịp thời với nhiều cách làm hay và giải pháp phù hợp như: ứng dụng chương trình quản lý văn bản nội bộ để phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; linh hoạt trong sinh hoạt chi bộ định kỳ theo phương pháp sinh hoạt online hoặc tổ chức sinh hoạt ghép nhiều chi bộ chung 01 diễn đàn để phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị và tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên, tránh sự nhàm chán, nhất là ở các chi bộ có ít đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ ngay từ đầu năm triển khai việc ký cam kết, rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao cho toàn thể cán bộ, đảng viên và xem đây là cơ sở để xét kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm…. Nhờ cách làm như vậy nên kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị được siết chặt, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được nâng cao, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động về sự lãnh đạo của Đảng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được đẩy lùi, qua đó đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các chi bộ và đơn vị trực thuộc. Năm 2021, Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016- 2020) và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
 

Diễn đàn chi bộ năm 2022 của các chi bộ thuộc Khối Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Trị

          Từ những kết quả đã đạt được, để xây dựng Đảng bô Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ chú trọng tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
          Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải quán triệt sâu rộng, kịp thời nội dung các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, qua đó tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra qua kiểm điểm, phê bình hàng năm. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ, trong đơn vị.
Thứ hai, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp chỉ đạo từ việc triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng tại đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải gắn với trách nhiệm cá nhân và quyết tâm chính trị cao; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, người lao động và các đoàn thể chính trị- xã hội, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị là nòng cốt; cấp trên phải thực sự gương mẫu, làm gương cho cấp dưới noi theo; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phải bám sát đơn vị được phân công phụ trách, nắm sát tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, khó khăn và bức xúc từ cơ sở, nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó.
          Thứ ba, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những công việc cần thiết, cấp bách trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật và dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân với phương châm là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn mà còn thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị đạt kết quả cao hơn, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, đồng thời phát huy hết trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.
          Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên để có giải pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ công ty.

         
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây