Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm lo và làm tốt công tác phát triển Đảng viên

Chủ nhật - 18/09/2022 21:41 606 0
Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường vai trò và sức chiến đấu cũng như bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. 
 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BVĐK tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BVĐK tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
 
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này nên trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch, giới thiệu nguồn quần chúng ưu tú để tham gia học lớp nhận thức về Đảng, đồng thời nắm vững quy trình, thủ tục, các bước trong công tác kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, qua đó tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ BVĐK tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, thì trước hết công tác tạo nguồn là công việc hết sức quan trọng, vì vậy hàng năm Đảng ủy BVĐK tỉnh chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc... để giới thiệu cho Đảng ủy xem xét cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuyệt đối không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng mà phải chú trọng chất lượng. Kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Phân công đảng viên theo dõi, chăm lo, bồi dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức phấn đấu, định kỳ báo cáo trước chi bộ và nhận xét, đề xuất ý kiến về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ xem xét lựa chọn và thực hiện các bước tiếp theo về quy trình, thủ tục trong công tác kết nạp đảng viên mới. 
Trong công tác tạo nguồn Đảng bộ BVĐK tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo như chỉ đạo các chi bộ luôn tạo môi trường rèn luyện vừa để quần chúng ưu tú được thử thách vừa phát triển chuyên môn cho bệnh viện; rà soát và đánh giá năng lực, phẩm chất của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong toàn bệnh viện để có sự lựa chọn nhân tố tiêu biểu, tích cực làm dự nguồn phát triển Đảng; tham mưu có chính sách ưu đãi để thu hút các y bác sỹ trẻ, có trình độ chuyên môn cao đến công tác tại bệnh viện... Bên cạnh các hoạt động chuyên môn ở khoa phòng, lãnh đạo bệnh viện cũng luôn tạo điều kiện để các nhân tố này được thử thách thông qua việc giao phụ trách một số công trình phần việc liên quan đến chuyên môn của bệnh viện như thiết kế, thuyết trình, tham gia báo cáo tại hội thảo, hội nghị chuyên ngành... để tạo động lực cho nhân viên rèn luyện, phấn đấu. 
Việc xem xét kết nạp đảng viên mới luôn đảm bảo tính khách quan, dân chủ và đúng quy trình, quy định. Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới trang trọng theo đúng quy định để thể hiện tính trang nghiêm, giúp cho đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn và thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên khi vinh dự được đứng vào hàng ngủ của Đảng để phấn đấu, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đảng bộ BVĐK tỉnh cũng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... qua đó nhằm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, viên chức cũng như đảng mới kết nạp, đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và quản lý, giám sát thường xuyên việc giới thiệu đảng viên mới kết nạp về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu trong công tác, làm gương cho quần chúng noi theo.
Nhờ những cách làm mới, sáng tạo, chặt chẽ như vậy nên từ đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay Đảng bộ BVĐK tỉnh đã cử 97 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đã kết nạp được 44 đảng viên mới, trong đó có 15 bác sĩ, 20 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 09 đảng viên thuộc khối các phòng chức năng. Độ tuổi trung bình là 33 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, cao tuổi nhất là 40 tuổi, có 27 đảng viên là nữ, nâng tổng số đảng viên của Bệnh viện hiện nay lên 211 đồng chí trong tổng số 744 cán bộ viên chức, người lao động toàn viện. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 37- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Bác sỹ CKII Nguyễn Thị Luyến- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Không chỉ quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện còn xem xét, cân nhắc, lựa chọn những đảng viên mới có trình độ, năng lực, uy tín để quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong Bệnh viện. Thời gian vừa qua, trong số các đảng viên mới kết nạp đã có 13 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo các khoa - phòng và đã bổ nhiệm 04 đồng chí vào chức vụ phó trưởng khoa. Đây có thể nói là một động lực rất lớn để các đảng viên mới có ý chí phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Bệnh viện.
    Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Đảng bộ BVĐK tỉnh, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phát huy được năng lực, sở trường của mình trong mọi lĩnh vực công tác, trên cơ sở đó tạo động lực cho quần chúng có ý thức tự nổ lực, phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình để phấn đấu đứng vào hàng ngủ của Đảng. 
Thứ hai, song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các quy định, quy chế chuyên môn cho bác sĩ, điều dưỡng và những nhân viên trong bệnh viên một cách kịp thời, nhất là giáo dục những chuẩn mực đạo đức của người làm công tác y tế và chức trách, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn một cách linh hoạt, phù hợp.
Thứ ba, luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm để tạo nguồn cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.
 Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người luôn tiên phong, xung kích trong các phong trào, các hoạt động của đơn vị, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế đơn vị. 
 Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xữ lý những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên tiêu biểu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò lãnh đảng của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ BVĐK tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.

                                                                             

Tác giả bài viết: Khánh Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây