Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ năm - 16/02/2023 02:32 1.362 0
Báo, tạp chí của Đảng là phương tiện quan trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là kênh thông tin để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mặt khác, báo chí của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, phản ánh kịp thời mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu lên các giải pháp phù hợp giải quyết. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và sự phát triển KT-XH.
Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Việc đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư và Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 16/4/1998 của Tỉnh ủy “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành một tài liệu tuyên truyền quan trọng trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng và đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhờ đó, nhận thức về việc đọc báo, tạp chí của Đảng được nâng lên; nhiều Tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đặt mua và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đọc báo Đảng với nhiều hình thức thuận lợi. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU của Tỉnh ủy “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” tại một số tổ chức cơ sở đảng chưa được nền nếp và hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và của Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng, góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước xu thế bùng nổ thông tin, báo và tạp chí của Ðảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng sức hấp dẫn. Để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, Báo Quảng Trị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, từng bước xây dựng tòa soạn hội tụ, thường xuyên cải tiến các chuyên trang, chuyên mục, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Chú trọng nâng cao chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng; có giải pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng khó, các doanh nghiệp, độc giả trẻ... 

 Các cấp uỷ cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, sơ kết rút kinh nghiệm để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong đời sống xã hội và trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; lập dự toán kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo từng năm, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích. Hàng năm, phải xem việc mua và đọc báo Đảng là một trong những chỉ tiêu để phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Trong thời điểm hiện nay, nhằm tiếp tục tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền sâu rộng Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, việc thực hiện hiệu quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ đảng viên, nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác giả bài viết: Lê Như Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây