Tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ sáu - 02/12/2022 01:36 1.982 0
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Anh minh hoa
Anh minh hoa
Sự phổ biến nhanh chóng của mạng xã hội đưa đến cả tác động tích cực và tiêu cực, bên cạnh những lợi ích không nhỏ là những hệ lụy khôn lường nếu không biết cách sử dụng, quản lý. Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để đăng tải thông tin xấu độc, tán phát trên internet, mạng xã hội là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch.

Điều đặc biệt là các thông tin dối trá, lừa bịp được tuyên truyền lặp đi, lặp lại nhiều lần trên nhiều diễn đàn, kéo dài theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, dần dần cũng sẽ tác động tâm lý đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhẹ dạ, cả tin.

Tại tỉnh Quảng Trị, trong 3 năm trở lại đây, các cơ quan chức năng đã theo dõi, phát hiện xử lý, tham mưu xử lý các trường hợp đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật; các đơn vị chức năng đã tiến hành gặp gỡ, vận động trao đổi, yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài viết, bình luận thiếu tính xây dựng, sai sự thật trên một số tài khoản facebook; phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh và trung ương xử lý, tham mưu xử lý một số trang báo điện tử, tài khoản facebook đăng tải các thông tin trái chiều sai sự thật liên quan đến tỉnh, cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Để chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 9 trường hợp; xử phạt cảnh cáo 2 trường hợp; xử phạt bằng hình thức phạt tiền 7 trường hợp sử dụng mạng xã hội đưa tin không chính xác, nhất là thông tin về tình hình COVID-19; chia sẻ các nội dung xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an tỉnh đã xác minh xử lý 17 vụ việc với 17 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến COVID-19; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 6 trường hợp liên quan đến việc đăng tải thông tin trên facebook; xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp; vô hiệu hóa 15 tài khoản facebook đăng tải thông tin xấu, độc.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nên trong năm 2022 tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Trước thực trạng khi mà không gian mạng, các trang mạng xã hội tác động tích cực, song cũng tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến văn hóa truyền thống, an toàn xã hội và an ninh quốc gia thì đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, định hướng đối với sự phát triển của mạng xã hội để có sự điều chỉnh, định hướng kịp thời và điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đảng. Do đó, việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay là vấn đề cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phải có sự phân công, phối hợp hiệu quả nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp, trong đó cần chú ý:

Một là, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước; tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới.

Đối với Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nội dung trên được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu, là nội dung xuyên suốt, cốt lõi nhằm bảo đảm việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được thực hiện có hiệu quả, thực chất và có chiều sâu. Trước hết là hệ thống hóa lại kiến thức cơ sở lý luận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong các diễn đàn sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nội dung cốt lõi trên thường xuyên được thảo luận, trao đổi. Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình về tin tức, thời sự; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động.

Thông qua đó, nhằm trang bị kiến thức cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, “miễn dịch” với những thông tin xấu độc, đồng thời, xây dựng cho mỗi người có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, không tin theo, không truy cập và tán phát, chia sẻ những thông tin xấu độc; tích cực, chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Đây là giải pháp quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay. Để thực hiện tốt giải pháp này, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội ở cơ quan, đơn vị mình; chỉ rõ ưu điểm và khuyết điểm, nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm, những vướng mắc, bất cập để kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát đúng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu tranh. Đồng thời, tăng cường hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nhất trí và tin tưởng cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội là một yêu cầu cấp thiết, cần tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở giữ vững nguyên tắc: chủ động tiến công và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có luận cứ khoa học với các quan điểm, lý luận phản động, phản khoa học, các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

Phải tiến hành đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng ở trong cơ quan, đơn vị, trong mỗi cá nhân, coi đó là phương pháp tự bảo vệ mình, đồng thời hình thành một mặt trận chung, thống nhất tham gia đấu tranh. Phát huy vai trò hoạt động của tuyên truyền miệng, qua đội ngũ cán bộ đảng viên, tuyên truyền viên để phê phán các quan điểm sai trái, cung cấp và định hướng thông tin đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ngay từ cơ sở. Cần khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội, tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác và sử dụng internet, mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người trực tiếp làm công tác tư tưởng của Đảng để chống lại các quan điểm sai trái, thù địch một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Công cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội diễn ra hết sức nóng bỏng, gay gắt, phức tạp và ngày càng quyết liệt. Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ này, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet; phải thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội, yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Năm là, tập trung tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Hướng dẫn số 01-HD/DUK, ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” thông qua kênh diễn đàn của Chi bộ, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Hướng dẫn số 01-HD/DUK, ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” gắn với tuyên truyền có hiệu quả Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

Tác giả bài viết: Phùng Xuân Hợp

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây