Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.

Thứ sáu - 30/09/2022 03:05 2.700 0
Mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ở các thời kỳ mà chúng thực hiện là không thay đổi. Nhưng do những đặc điểm mới của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hiện nay nên các phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá của chúng có nhiều thay đổi, tinh vi, phức tạp hơn ở mọi lúc, mọi nơi…
Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu là cần xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay để định hướng công tác tư tưởng, bảo vệ tính khoa học, cách mạng, sự trong sáng và đúng đắn nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
1. Quan niệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc sử dụng tổng hợp các lực lượng, các biện pháp kiên quyết, kiên trì giữ gìn, duy trì, củng cố bản chất cách mạng và khoa học, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và cả những nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước. Với ý nghĩa đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. 
    Từ yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, quan điểm thù địch chúng ta cần làm rõ nội hàm của những vấn đề sau:
- Quan điểm sai trái là những quan điểm phản ánh không đúng hiện thực khách quan, thể hiện sự lệch lạc về nhận thức lý luận cũng như nhận thức thực tiễn. 
Những người có quan điểm sai trái có thể là một số người dân do nhận thức hạn chế, song cũng có thể là những cán bộ, đảng viên, thậm chí có cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý bị chi phối bởi lợi ích cá nhân mà cố chấp, bất mãn, không phân biệt được phải - trái, trắng - đen nên dễ bị cảm tính chi phối, không nhận thức đúng được bản chất của sự việc.
- Quan điểm thù địch là những quan điểm, lập trường có chủ đích đi ngược lại và đối lập hoàn toàn với quan điểm, lập trường chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đây là quan điểm của những kẻ thâm thù với Đảng, với chế độ; những thế lực phản động luôn có tính chất sai trái, xuyên tạc bản chất sự việc một cách có chủ đích để chống phá chế độ, chống phá đất nước. 
- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là những hoạt động có mục đích của các chủ thể dưới sự lãnh đạo của Đảng để vạch rõ, phê phán, phản bác các quan điểm phản ánh thiếu khách quan, lệch lạc về nhận thức cũng như bản chất sai lầm, phản khoa học; vạch trần tính chất sai trái, thù địch trong các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội; sử dụng tổng hợp các biện pháp để ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm củng cố niềm tin, lý tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng. 
2. Nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn và những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình hiện nay.
Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Chúng tìm cách phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là âm mưu rất nguy hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. 
Ngoài những nội dung đã được đề cập trong cuốn “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng” do GS.TS. Vũ Văn Hiền chủ biên đã đề cập, trong phạm vi của bài viết này tôi xin nêu thêm những biểu hiện mới của các thế lực trong việc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như:
- Gây hoang mang, dao động về tư tưởng, lý luận bằng cách đan cài những quan điểm mácxit - giả danh mácxít, đúng - sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay - gian, chính - tà; móc nối, xâm nhập vào nội bộ của Đảng, tìm cách phân hóa tổ chức để dựng nên“ngọn cờ” tập hợp lực lượng. 
- Phát tán tài liệu, viết thư gửi các tổ chức quốc tế; trả lời phỏng vấn đài, báo quốc tế về tình hình Việt Nam, cổ súy cho đấu tranh tự do; điều trần về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, giới thiệu sách, báo, hồi ký, phát tán các video clip có nội đung xấu độc, nhằm xuyên tạc tình hình chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. 
- Kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép với Việt Nam, kích động nhân dân, nhất là giáo dân đấu tranh đòi tự do, dân chủ, tự do tôn giáo. 
- Gây dựng nhiều tổ chức phản động như “Việt Tân”, Đảng Đại Việt ở nước ngoài cấu kết với một số phần tử phản động, cơ hội chính trị ở trong nước, mạng lưới blogger Việt Nam; tạo lập các website, blog, facebook, fanpage giả mạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín để đăng tải thông tin xuyên tạc, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, xuyên tạc về bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa và kích động chống đối. 
- Khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử để sửa chữa, chèn thêm đường dẫn (link) đăng tải nội dung, thông tin giả mạo, xấu độc, văn hóa phẩm đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, ngược lại với thuần phong mỹ tục; chèn, chỉnh sửa nội dung bài viết, hình ảnh trên các website, cổng thông tin điện tử làm sai lệch bản chất thông tin, làm người đọc mơ hồ mất cảnh giác, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. 
- Kích động chống đối thông qua các hội, nhóm, tài khoản trên mạng xã hội, kích động những vấn đề liên quan đến các sơ hở, sai phạm và bức xúc xã hội; lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cũng như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để gây dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong nhân dân, chia rẽ nội bộ và kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. 
- Lấy ý kiến qua mạng xã hội nhằm tạo áp lực dư luận, gây áp lực đối với chính quyền bằng cách soạn ra các văn bản dưới dạng “tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý” (cả chính danh, nặc danh và mạo danh) để thể hiện những ý kiến trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động, gây áp lực, gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ôn xã hội. 
- Sử dụng các trang mạng xã hội kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn. Một trong những biểu hiện của thủ đoạn này là kêu gọi “Biểu tình ảo trên không gian mạng” bằng cách huy động, kêu gọi tất cả các tài khoản trên mạng xã hội gắn các biểu ngữ phản đối chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra hiệu ứng đám đông. 
- Từ không gian mạng, các đối tượng phản động hướng dẫn cách thức chế tạo chất nổ, vũ khí, cách thức tiến hành khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, biểu tình, livestream các vụ việc nhạy cảm, tụ tập biểu tình, khiếu kiện... để kêu gọi cộng đồng mạng và những kẻ cơ hội chính trị tham gia bình luận, chia sẻ, tạo điểm nóng. 
- Xuyên tạc, phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay. Các thế lực thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời từ những năm 40 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa tư bản đang phát triển ở giai đoạn tự do cạnh tranh nên chỉ phù hợp với hoàn cảnh xã hội phương Tây lúc bấy giờ. Hơn nữa, sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu chính là một bằng chứng không gì thuyết phục hơn để cho thấy sự “cáo chung” của chủ nghĩa Mác-Lênin.  
- Xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
- Phủ nhận sự kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phù hợp với phương Tây còn tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp với Việt Nam. Chúng cho rằng, chủ nghĩa Mác- Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam. Vì vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao thành “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác-Lênin. 
- Xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các thế lực thù địch cho rằng chủ trương, đường lối của Đảng là sự “nhào trộn vô nguyên tắc”, “không có gì mới mẻ”, “khư khư ôm cái cũ đã lỗi thời”, Chính sách, pháp luật của nước ta “rối rắm”, trái với thông lệ quốc tế. 
- Xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu trong quá trình đối mới và phát triển của Việt Nam. Các thế lực thủ địch cho rằng những kết quả đã đạt được của nước ta qua hơn 35 năm đổi mới là “không đáng kể”, do đó, khát vọng phát triển đất nước trong thời gian tới là “viễn vông”, “phi thực tế”.
- Xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ. 
- Phá hoại tư tưởng, tấn công chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bịa đặt thông tin, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm chính trị - xã hội, vụ việc phức tạp thu hút sự quan tâm của quần chúng để kích động biểu tình gây bất ổn về an ninh, trật tự... 
3. Từ những vấn đề đó thì vai trò, nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay cần phải được thể hiện trên những phương diện sau: 
Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Trước hết, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng có vai trò quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, giúp cho mỗi người hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng ban hành các nghị quyết, chủ trương, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 
Bên cạnh đó, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Thứ hai, xây dựng, tổ chức lực lượng, phương tiện, công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
Tùy theo đặc điểm, tình hình, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng có vai trò xây dựng các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời đề ra các phương án, cách thức tổ chức phù hợp để phát huy vai trò của từng lực lượng; huy động cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật, nhân lực... tham gia nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
Vận động, tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tin bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu độc... Từ đó, tạo hiệu ứng tích cực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân làm theo.
 Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các TCCS Đảng và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thông qua kiểm tra, giám sát để nhân rộng, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình tiêu biểu và kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  
Qua hơn 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta “đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”,“đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như lời của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói .Điều đó là minh chứng thực tiễn hùng hồn cho tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng của Đảng ta được thử thách, kiểm nghiệm qua thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam trong hơn 92 năm qua và khẳng định một chân lý: Ở nước ta, không có một lực lượng chính trị nào, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác giả bài viết: ThS. Trần Hoàng-Trưởng Khoa Lý luận cơ sở 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây