Tuổi trẻ tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu - 09/12/2022 01:33 491 0
Từ khi thành lập cho đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và luôn được đặt lên hàng đầu. Tuỳ từng thời kỳ lịch sử, dựa vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để Đảng ta tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ này.
Hinh anh minh hoa
Hinh anh minh hoa

Trước tình hình thế giới và trong nước phức tạp như ngày nay, việc ra đời Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) của Bộ Chính trị thể hiện sự định hướng đúng đắn, nhận diện kịp thời các vấn đề mà các thế lực thù địch đang tập trung tấn công, chống phá giúp các cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm bắt, làm theo.

Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã chỉ ra các nội dung chống phá cụ thể của các thế lực thù địch. Một là phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, hai là phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, ba là chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, bốn là phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với những nội dung chống phá trên, cùng với sự diễn ra mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, chống phá đặc biệt sử dụng internet và mạng xã hội toàn cầu để phát tán các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, sai lệch trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội với nhiều hình thức tinh vi hơn, hướng đến nhiều thành phần, đối tượng, lứa tuổi.

Hiện nay, Việt Nam có hàng trăm mạng xã hội khác nhau và hầu hết các mạng xã hội lớn đều của các công ty nước ngoài cung cấp. Lợi dụng các trang mạng xã hội này, các thế lực thù địch, chống phá đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí để xuyên tạc, nói xấu chế độ.

Trong các đối tượng mà các thế lực thù địch, chống phá nhắm đến, thì lực lượng đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi ở nước ta là một lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 30% dân số, là lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế, đặc biệt đây cũng là lực lượng đang sử dụng internet và các trang mạng xã hội nhiều nhất hiện nay.

Nếu không được tiếp cận những thông tin chính thống, chính xác thì lực lượng này dễ bị suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến bị lôi kéo, giật dây, trở thành lực lượng giúp sức hiệu quả cho các thế lực thù địch trong việc chống phá Đảng, chế độ và Nhà nước ta.

Muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên và các Đảng viên trẻ tiên phong và thực hiện hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trước tiên phải làm cho họ thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đoàn nơi các đoàn viên, thanh niên tham gia phải là cánh tay phải đắc lực của Đảng trong việc truyền tải các nội dung trên.

Muốn nội dung chính trị đi sâu, đi sát vào nhận thức của mỗi đoàn viên, thanh niên để họ ngày càng vững tin hơn vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các tổ chức cơ sở đoàn cần đa dạng hóa hình thức truyền tải, tuyên truyền sao cho cách tiếp cận các văn bản, nội dung chính trị được sinh động, dễ hiểu, dễ thấm nhuần hơn.

Ngoài các việc tổ chức các lớp học trực tiếp đến các đoàn viên, thanh niên, người đứng đầu các tổ chức cơ sở đoàn cần thành lập tổ biên soạn chuyên đề dựa vào nội dung các nghị quyết của Đảng.

Với mỗi nghị quyết, tổ biên soạn cần học tập, nghiên cứu kỹ, định hướng nội dung chính xác và có những bài viết tìm hiểu, tuyền truyền sinh động đăng trên các trang mạng xã hội chính thống của cơ sở đoàn, huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tương tác, tạo ra sân chơi bổ ích về mặt lý luận cho các đoàn viên, thanh niên.

Để lực lượng đoàn viên, thanh niên có khả năng “đề kháng” và nhận thực đúng đắn bản chất của các thông tin mà các thế lực thù địch truyền bá, tung tin, tổ chức đoàn các cấp phải là nơi chủ động kịp thời, nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, phải là nơi định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên.Chỉ khi tư tưởng chính trị được định hướng đúng, các thế lực thù địch, phản động mới không có cơ hội lôi kéo, mua chuộc, kích động.

Việc làm này đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp bộ đảng, sự theo dõi sâu sát của ban chấp hành đoàn đến mỗi thành viên, nắm bắt kỹ ý thức, tư tưởng từ đó kịp thời giáo dục, uốn nắn những đối tượng thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên ngày nay là thế hệ được sinh ra trong thời bình, không đi qua bom đạn chiến tranh khốc liệt, vì thế việc giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ cần kết hợp thường xuyên, định kỳ với việc tổ chức các đợt tham quan, về nguồn các di tích lịch sử, hay tổ chức các đợt tìm hiểu các sự kiện lịch sử quan trọng để nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, có cái nhìn đúng đắn về lịch sử dân tộc từ đó mỗi đoàn viên, thanh niên có thể tự tăng cường khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của kẻ thù.

Nếu internet và các trang mạng xã hội là nơi các thế lực thù địch, chống phá, phản động tận dụng triệt để để phát tán, tung tin xuyên tạc, sai sự thật, thì nó cũng là kênh truyền tải thông tin tích cực, hiệu quả có tính lan toả đến cộng đồng mạng, đến mọi đối tượng, mọi lứa tuổi nếu các cơ sở Đoàn xây dựng cho mình một trang mạng chính thống, sử dụng các tư liệu sinh động, dễ hiểu tạo ra tính tương tác cao, đa chiều với người sử dụng.

Để phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, chống đối, bên cạnh báo giấy, tạp chí giấy, hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử đã thể hiện được vai trò của mình trong cuộc “đấu tranh chống các luận điệu sai trái” trên mặt trận thông tin - tuyên truyền.

Các cơ sở đoàn, hội nên bám sát các bài phản biện, đấu tranh của các tờ báo, tạp chí điện tử chính thống để xây dựng những bài trao đổi, thảo luận sôi nổi trên các trang riêng của mình tạo sự tương tác rộng rãi đến các đoàn viên, thanh niên, giúp lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp cận ngày một nhiều hơn các trang báo chính thống, cách mạng và tránh xa các bài báo phản động, xuyên tạc được đăng bởi các thế lực thù địch.

Một việc hết sức quan trọng là các cơ sở đoàn, hội cần có quy chế sử dụng internet và mạng xã hội, phổ biến rộng rãi đến các đoàn viên, thanh niên, đồng thời, đoàn viên, thanh niên phải ký cam kết cho việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm, đúng đắn.

Việc làm này sẽ quản lý chặt chẽ và có hiệu quả hoạt động sử dụng mạng của đoàn viên, thanh niên giúp họ có ý thức hơn với việc đăng tải, like, share và thể hiện quan điểm của mình khi tham gia mạng xã hội.

Công cuộc “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt những người đứng đầu phải xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

Cuộc đấu tranh này sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần của những con người Việt Nam, mang trong mình dòng máu anh hùng, bất khuất của một đất nước có hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang, hào hùng, chúng ta sẽ biến những gian nan, thử thách ấy thành động lực và sức mạnh để dành thắng lợi trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển và đi lên.

 

Tác giả bài viết: Thái Thị Thu Hằng

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây