Thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại một chi bộ

Thứ năm - 22/12/2022 00:58 6.337 0
Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn là một tổ chức đảng được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 10/8/2015 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tách các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở với nhiệm vụ chính trị được giao là lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Một gốc nhìn của đảo Cồn Cỏ- Ảnh ST
Một gốc nhìn của đảo Cồn Cỏ- Ảnh ST
Chi bộ, trước hết là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngay từ khi Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị được ban hành, Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết tới toàn bộ các đảng viên Chi bộ.

Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta trong thời gian qua của chi bộ đã được chỉ đạo một cách quyết liệt, được triển khai một cách kịp thời với nhiều hình thức phong phú và đạt những kết quả nhất định.

Chi bộ thường xuyên, kịp thời phổ biến và quán triệt cho các đảng viên, cán bộ công chức của đơn vị mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, kịp thời thông tin các chủ trương của Đảng ủy đã đề ra, thông tin về các nội dung hoạt động của lãnh đạo tỉnh bằng tài liệu sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác giám sát, chủ động phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, đồng thời, tuyên truyền đấu tranh dư luận, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tháng, Chi bộ đã lồng ghép các nội dung về giáo dục, tuyên truyền về việc “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, yêu cầu mỗi một cán bộ, đảng viên chuẩn bị các bài viết, những mẫu chuyện kể về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự liên hệ bản thân để tự soi, tự sửa và rèn luyện phấn đấu.

Nhận thức của các cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng được nâng cao, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đảng viên, cán bộ, công chức trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi cục, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả diễn đàn sinh hoạt chi bộ hằng năm với 9 chủ đề. Trong đó, chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nêu rõ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Thông qua đối thoại diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, Chi cục đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tích cực đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực biển, đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Chi cục đã tham mưu ban hành nhiều chính sách, quy định quan trọng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh như : Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, Chi cục đã tham mưu các chương trình, đề án, nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời hằng năm đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường biển và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Hằng năm, chi bộ chỉ đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể của cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn, chi đoàn; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Tăng cường đoàn kết, dân chủ trong chi bộ; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên không sa vào tệ nạn xã hội, không lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội, các thông tin xấu, độc hại dễ dàng xâm nhập như hiện nay.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của chi bộ, trên cơ sở đó, hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của Chi bộ đã được ban hành.

Thực hiện phê bình và tự phê bình, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tham gia việc giám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tư tưởng, việc tham nhũng, lãng phí đối với các đảng viên trong chi bộ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia viết về tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tích cực tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, khu phố, thôn xóm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở đơn vị cũng có những hạn chế nhất định, đó là: việc triển khai kế hoạch còn chung chung; công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động; việc học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh mới dừng ở mức độ học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách còn việc “làm theo” biểu hiện cụ thể chưa nhiều.

Từ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở đơn vị thời gian qua, trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần chú trọng:

Thứ nhất, trong bất cứ điều kiện và tình huống nào, phải luôn kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và có thái độ kiên quyết, triệt để đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đồng thời phải có sự thống nhất giữa bảo vệ và đấu tranh trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên trong đơn vị với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị có hiệu quả đòi hỏi phải tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một “chiến sĩ”, mỗi tổ chức là một “pháo đài” vững chắc.

Khắc phục mọi biểu hiện chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; không để đất sống cho các phần tử cơ hội lợi dụng, xâm nhập vào cơ quan, đơn vị để kích động, chống phá. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, tạo mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Thứ ba, luôn đổi mới các hình thức thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá chúng ta với những phương thức mới như sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội, các hình thức truyền thông khác nhau để tuyên truyền chống phá; tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Do đó phải đoàn kết, tập hợp lực lượng ở trong và ngoài Đảng, tìm cơ chế, biện pháp, hình thức tổ chức đấu tranh, tuyên truyền phù hợp; tập trung lực lượng mũi nhọn đấu tranh trong từng thời điểm, với từng loại đối tượng, từng vấn đề cụ thể, không để dàn trải, chồng chéo, trùng lặp, thậm chí trái chiều nhau.

Ngoài hình thức đấu tranh truyền thống như viết bài đăng tải trên các sách, báo, tạp chí, tổ chức triển lãm, mít tinh…, chúng ta cần bổ sung những hình thức đấu tranh khác như đấu tranh trên không gian mạng bằng những bài viết hoặc xây dựng những tin, bài, video, clip, hình ảnh… để đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới trước đây chưa từng có.

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng cơ sở cần xây dựng thành hạt nhân vững chắc tạo nên khối nền tảng và động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mai Yên

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây