KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ ba - 18/01/2022 00:42 6.890 0
Trong 02 năm qua, cùng với những kết quả đạt được nhiều mặt về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35- NQ/TW ở Trường Chính trị Lê Duẩn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng với các cấp chính quyền và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn sinh hoạt Tọa đàm khoa học
Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn sinh hoạt Tọa đàm khoa học

Trường Chính trị Lê Duẩn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh  Quảng Trị nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chăm lo, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT và Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thì công tác này càng được triển khai đi vào chiều sâu, thiết thực và có chất lượng.

Những kết quả đạt được

 Căn cứ các hướng dẫn của cấp trên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn đã ban hành Kế hoạch số 16- KH/TCTLD ngày 16/01/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và quán triệt đến tận các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các khoa, phòng, từ đó luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trở thành một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong nhà trường, nhờ vậy, qua 02 năm triển khai đã đã đạt được những kết quả trên nhiều mặt:

Thứ nhất, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào các buổi sinh hoạt và trở thành một việc làm thường xuyên, có nền nếp.

Xác định công tác tư tưởng có tầm quan trọng trong nhận thức và hành động trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nên ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn đã chọn khâu đột phá là công tác tư tưởng và chỉ đạo tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay”.

Thông qua tọa đàm, đảng viên của Đảng bộ đã xác định rõ hơn công tác tư tưởng là một trong những nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, công tác tư tưởng cũng góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, Ban Giám hiệu đã giao cho Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sắp xếp, bố trí thời gian 01 buổi/lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và phân công Phó Hiệu trưởng và Trưởng Khoa Lý luận cơ sở quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW đến toàn thể học viên của các lớp như một buổi giảng chính khóa. Việc quán triệt nội dung nghị quyết đã được lồng ghép với việc tuyên truyền các nhiệm vụ, thảo luận và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu của thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng học viên.

         Thứ ba, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham gia tọa đàm ngoài đội ngũ giảng viên của Nhà trường còn có đại diện Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh; học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đang đào tạo tập trung tại Trường. Thông qua sinh hoạt khoa học này đã khẳng định và lan tỏa những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực.
         Điểm mới của tọa đàm khoa học là các đại biểu tham dự đã thảo luận và đề xuất những phương thức, giải pháp nhằm đấu tranh phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận tính khoa học và cách mạng của nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong giảng dạy và học tập lý luận chính trị thì việc khẳng định và tuyên truyền sâu rộng những thành tựu đạt được qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta là định hướng đúng đắn, là minh chứng thuyết phục và đạt được hiệu quả “kép” trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thực tiễn.
         Công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây chính là thực tiễn sinh động để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; là giá trị cốt lõi để nhân dân có niềm tin vững chắc vào tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng đã “Đặt hàng” cho Khoa Lý luận cơ sở nghiên cứu đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ở Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay”. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Nhà trường nghiệm thu và đang được triển khai vận dụng vào các hoạt động giảng dạy.

          Hội đồng Khoa học Nhà trường cũng đã phê duyệt cho Khoa Lý luận cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học với Chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Tỉnh Đoàn phối hợp với Nhà trường tổ chức. Buổi tọa đàm là dịp để thế hệ trẻ Quảng Trị nhận thức về nền tảng tư tưởng, trách nhiệm và các giải pháp, nhất là sử dụng mạng xã hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch một cách có hiệu quả. Tại buoir tọa đàm các đại biểu cũng như các học viên đã được nghe các tham luận rất thiết thực, bổ ích và có ý nghĩa với các chủ đề:“Trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong việc sử dụng mạng xã hội đối với yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay”; chủ đề “Những việc làm thiết thực để tuổi trẻ Đông Hà tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới – Kết quả và những kinh nghiệm”…

Đại diện tuổi trẻ Quảng Trị trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm khoa học

Thứ tư, Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Nhà trường đã xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, duyệt, cho đăng 18 bài viết trên Website. Ngoài ra, trong Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường xuất bản 2 số/năm, Ban Biên tập cũng đã cho đăng tải 2- 4 bài viết/mỗi số về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Định hướng và những giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong những năm tới, Đảng ủy và Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần thường xuyên quán triệt về  tầm quan trọng và vai trò của công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các khoa, phòng về công tác tư tưởng. Cần thấy rằng bên cạnh sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, thì các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình," thúc đẩy "tự diễn biến, tự chuyển hóa" chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Đây là yêu cầu luôn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của đội ngũ giảng viên ở trường chính trị. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giảng viên; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục, chất lượng và hiệu quả trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện, của Nhà trường; kết hợp tốt công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ và thi đua, khen thưởng. Kịp thời động viên, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời cũng xữ lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, thiếu tinh thần xây dựng theo phương châm “xây” đi đôi với “chống”.

        Thứ hai, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/ 01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là điều kiện  thuận lợi để trong quá trình giảng dạy phần học lý thuyết và thảo luận trên lớp, giảng viên có điều kiện để lồng ghép nội dung giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Ngoài ra, trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị mới đã bố trí một bài giảng “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương” với thời lượng 8 tiết. Đây là điều kiện rất thuận lợi để vừa quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW và quan trọng hơn là có được thời lượng cần thiết để học viên thảo luận và đề xuất những giải pháp sát đúng, những cách làm hay ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới một cách hiệu quả.

          Ba là, trong 02 năm qua, nhiều hoạt động tọa đàm, hội thảo khoa học…đã được quan tâm tổ chức để tạo ra các diễn đàn sinh hoạt nhằm góp phần tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu và chỉ tổ chức cho đối tượng học viên học tập tại trường chứ chưa tạo sức lan tỏa tới nhiều đối tượng và với phạm vi rộng hơn, hướng đến cơ sở. Để đổi mới phương thức của các hoạt động khoa học này, mọt mặt nhà trường cần phân công cho các phòng, khoa chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo của các huyện nơi mở lớp để tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo khoa học….về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo. Mặt khác, Ban Biên tập trang thông tin điện tử và bản tin của Nhà trường nên mở rộng đối tượng là học viên tham gia viết bài đăng trên các diễn đàn thông tin của Nhà trường nhằm đa dạng hóa chủ đề và đối tượng viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thiết nghĩ, đây sẽ là cách làm mới nhằm tạo sức lan tỏa đến các địa phương, các cơ sở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương.
           Bốn là, thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư quy định về trường chính trị chuẩn là cơ sở để xây dựng môi trường văn hóa và hướng đến“Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn hiện nay”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần cụ thể hóa Quy định thành các chuẩn mực cho phù hợp với Nhà trường để giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của mỗi viên chức, đảng viên, học viên đang công tác, học tập ở mái trường bề dày truyền thống hơn 75 năm xây dựng, trưởng thành và vinh dự được mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn với phương châm “Mỗi giảng viên là một tấm gương đạo đức, mỗi học viên là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
        Cần thấy rằng, văn hóa trường Đảng được xây dựng và hình thành trên nền tảng văn hóa chính trị của Đảng, mang những giá trị chuẩn mực về đạo đức, tri thức khoa học, niềm tin, lý tưởng và hành động cách mạng. Văn hóa trường Đảng phải đảm bảo tính Đảng và thông qua hoạt động giảng dạy để truyền bá, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống mà mạch nguồn sâu xa là bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng của Đảng.  
            Để đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và Nghị quyết của các cấp bộ Đảng vào cuộc sống gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Nhà trường phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những quan điểm sai trái. Đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của các thế lực, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực. Đó là phương thức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của người giảng viên trường chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay./.

Tác giả bài viết: ThS. Trần Hoàng-Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây